maandag, 11 december 2017 16:00

Viveste, HuurdersAdviesRaad Houten en gemeente leggen prestaties voor 2018 vast

Voor het tweede jaar op rij hebben de gemeente Houten, Viveste en de HuurdersAdviesRaad Houten (HAR) prestatieafspraken gemaakt. Ieder jaar leggen zij vast welke prestaties zij het volgende jaar willen leveren.

In 2016 zijn deze afspraken voor het eerst gemaakt voor 2017. In die afspraken is onder andere vastgelegd dat de gemeente voor 10 jaar grond ter beschikking zou stellen aan Viveste ten behoeve van de huisvesting van spoedzoekers. Hierdoor zijn 25 tijdelijke eengezinswoningen aan de Hoge Schaft gerealiseerd.

Bij het opstellen van de prestatieafspraken gaan de drie partijen met elkaar in gesprek over ambities en verwachtingen. “Het is belangrijk om een gezamenlijke focus te hebben”, aldus wethouder Jocko Rensen (volkshuisvesting). “Uiteraard vinden we alle drie betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen belangrijk. De juridische en financiële mogelijkheden om het aantal goedkopere huurwoningen uit te breiden zijn beperkt. Juist daarom is het erg belangrijk om hierover afspraken te maken”.

Zelfstandig wonen

Directeur-bestuurder Frans Jozef Snoeks van Viveste signaleert dat mensen langer thuis blijven wonen, ook al hebben ze, door leeftijd of een rugzakje, meer beschutting, bescherming of begeleiding nodig. Dit vraagt om levensloopbestendige woningen waar zorg geleverd kan worden en om een empathische woonomgeving. Dit is een omgeving waar men oog voor elkaar heeft en waar iedereen, letterlijk, goed uit de voeten kan. Hier wil Viveste zich samen met de gemeente en de HAR hard voor maken.

Duurzaamheid

Naast beschikbaarheid en betaalbaarheid is er in 2018 bijzondere aandacht voor duurzaamheid. De HAR steunt de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Volgens Marlous van Leeuwen zijn er al een heleboel ervaringen in Nederland opgedaan met de verduurzaming van sociale woningen waar we ons voordeel mee kunnen doen. De drie partijen gaan in een gezamenlijk project energiecoaches opleiden die bij bewoners langsgaan en hen tips geven over hoe zij door kleine aanpassingen in de woning energie kunnen besparen. Op de huurdersbijeenkomst van 13 november jl heeft de HAR hiervoor al de eerste mensen geworven. Bovendien gaat Viveste het volgend jaar een zonnepanelenproject uitrollen. De HAR is hier enthousiast over omdat dit huurders direct voordeel gaat opleveren en bijdraagt aan de gezamenlijke duurzaamheidsambitie. Naast dit soort concrete projecten gaan de drie partijen in 2018 ook een langetermijnvisie en actieplan opstellen voor de verduurzaming van alle woningen van Viveste.