woensdag, 10 april 2013 08:38

Actieve inzet voor en door ouderen

De tientallen jaren geleden opgezette infrastructuur van activiteiten voor senioren is gebleven. Er zijn  activiteiten  gericht op het overdragen van kennis aan medebewoners (bijv. de computercursussen) een verscheidenheid aan activiteiten gericht op het actief blijven, bewegen en ontmoeten van mensen (www.cursusenco.nl).
Activiteiten van ouderen voor ouderen: zoals vrijwilligers van de Kontaktclub Houten (KCH) al voor het oprichten van (de voorlopers) 'van Houten&co' deden, zijn er nog steeds.

Zomerschool Houten

Een goed voorbeeld van 'voor ouderen door ouderen' is ook de Zomerschool. Opgezet samen met de ouderenbonden, is het ook dit jaar weer een groot succes met meer dan 900 inschrijvingen en vele diverse activiteiten in de zomerperiode: www.zomerschoolplus.nl. In 2012 heeft de Zomerschool van Houten een prijs gewonnen en met de impulssubsidie haar werkwijze zelf kunnen beschrijven. Initiatiefnemers in het land kunnen de informatie aanvragen en zelf aan de slag gaan.

Preventieve activiteiten: ontmoeting&bewegen

Ook  zijn er vele activiteiten die gericht zijn op preventie en bewegen: 'van Houten&co heeft een groot aanbod van bewegingsactiviteiten met zo'n 500 deelnemers en is daarmee een grote "sport" aanbieder in Houten. De activiteiten hebben een belangrijke rol bij het terugdringen van eenzaamheid en isolement: naast het meedoen geven alle activiteiten de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten, contacten te onderhouden. 

Inloop activiteiten, informele contacten

Door heel Houten zijn in de sociaal culturele centra activiteiten waar men zo bij aan kan schuiven: bijvoorbeeld een tekenclub in Lorech, op zondag Stuifes-Inn in Markant en de inloop in wijkwerkplaats de Meerkoet. De zondagmiddag in Markant (Stuifes-Inn) wordt georganiseerd door een groep van 10 vrijwilligers die in het 1e halfjaar van 2012 gemiddeld 15 bezoekers ontvangen: iedereen is welkom.

Werkgroepen in de drie kernen

Elke kern heeft een eigen werkgroep die in Schalkwijk, Tull en 't Waal of 't Goy activiteiten organiseren voor oudere dorpsbewoners. Elk jaar organiseren deze actieve vrijwilligers een programma die past bij wat 'hun ouderen' leuk vinden: een stamppottenmaaltijd, kaartmiddagen, een lezing et. Gezellige ontmoetingsmiddagen in het eigen dorp.

De Huiskamer in Markant

Het Huiskamerproject is een laagdrempelige wekelijkse ontmoetingsplek voor mensen die niet zo makkelijke aansluiting vinden bij reguliere activiteiten, mensen die zich eenzaam voelen. Vrijwilligers zorgen voor de opvang van de deelnemers en een gezellige invulling van de dag. Deelnemers kunnen hierdoor toch buitenshuis contacten onderhouden en (weer opnieuw) activiteiten ondernemen vanuit een warme, veilige omgeving. Er ontstaan weer nieuwe contacten, ook buiten de Huiskamer om. De Huiskamer bestaat uit zo'n 12 deelnemers en er zijn 6 deskundige vrijwilligers bij betrokken. De vrijwilligers krijgen ondersteuning in hun werk door een beroepskracht en de ouderenadviseur van 'van Houten&co' zorgt voor de intake van nieuwe deelnemers. De Huiskamer biedt voor (eventuele) mantelzorgers enige 'respijt' en tijd om eigen dingen te doen.

De behoefte aan de diverse ontmoetingsmogelijkheden en zgn. collectieve voorzieningen, zoals De Huiskamer, groeit. De komende vergrijzing en de bezuinigingen zullen zorgen voor een grotere behoefte aan projecten 'voor en door ouderen'. Daarnaast geven veel ouderen in Houten aan zich eenzaam te voelen. Een divers aanbod van activiteiten en projecten en een actieve benadering van ouderen om deel te nemen aan voor hen passende activiteiten, is dan ook van groot belang.