vrijdag, 07 april 2017 12:55

Agenda raadsvergadering 11 april a.s.

De raadsvergadering wordt gestart met het toelaten van een nieuw raadslid en nieuw commissielid. In de vorige raadsvergadering nam Peter de Laat van de Fractie de Laat ontslag als raadslid. Aangezien hij (voordat hij uit die partij stapte) in de raad kwam voor D66 kan deze partij nu een nieuw raadslid laten toetreden.

De zetel wordt ingenomen door de heer Groenveld die tot nu toe commissielid was. Zijn plaats als commissielid voor D66 wordt overgenomen door de heer van Gooswilligen.

Daarna wordt er gedebatteerd over verschillende onderwerpen. Allereerst wordt gepraat over het rekenkameronderzoek naar de Toekomst van Duurzaam Houten. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn ondertussen al voortvarend opgepakt door het college in het Programma Duurzaam Houten 2016-2018. Helaas was dit programma geen onderdeel van het onderzoek zodat hier geen finaal oordeel over uitgesproken is. De rekenkamercommissie gaf aan dit programma graag volgend jaar in het onderzoek te betrekken.

Vervolgens wordt het debat gevoerd over de evaluatie samenwerking U10 gemeenten, de zienswijze Kaderbrief Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2018 en het reglement van Orde gemeenteraad en Verordening Rondetafelgesprekken.

In de afgelopen periode is er op bovenstaande onderwerpen inspraak mogelijk geweest in de fracties, in rondetafelgesprekken en via andere communicatiekanalen. Mocht u toch nog input willen leveren op deze onderwerpen dan horen we het natuurlijk graag.

Agenda 

01.0. Opening

02.0. Vaststellen agenda

03.0. Toelating nieuw raadslid tot de gemeenteraad

04.0. Benoeming nieuw commissielid

05.0. Rekenkameronderzoek naar de Toekomst van Duurzaam Houten

06.0. Reactie op evaluatie samenwerking U10 gemeenten

07.0. Zienswijze Kaderbrief Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2018

08.0. Reglement van Orde gemeenteraad en Verordening Rondetafelgesprekken

09.0. Heropening

10.0. Rekenkameronderzoek naar de Toekomst van Duurzaam Houten

11.0. Reactie op evaluatie samenwerking U10 gemeenten

12.0. Zienswijze Kaderbrief Werk en Inkomen Lekstrook (WIL) 2018

13.0. Reglement van Orde gemeenteraad en Verordening Rondetafelgesprekken

14.0. Herijking raadsinformatievoorziening Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

15.0. Steunbetuiging UNESCO nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

16.0. Ontwerp begroting 2018 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

17.0. Concept jaarrekening 2016 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

18.0. Benoeming lid raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH)

19.0. Maandelijkse begrotingswijziging april 2017

20.0. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 11-04-2017

21.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 21 maart 2017

22.0. Vaststellen doorlopende lijst van 11-04-2017

23.0. Sluiting