zaterdag, 21 oktober 2017 13:16

Waar gaan de Rondetafelgesprekken van 24 oktober over?

Raadsvoorstel ontwikkeling Hofstad III (Grassen Noord)

De gemeente Houten wil al heel lang het geplande woongebied Hofstad III realiseren. De realisatie lukte niet tot op heden vanwege wanpresteren van de terreineigenaar Megahome.nl BV.

In juli 2016 is dit bedrijf failliet verklaard. Sindsdien is de gemeente in overleg met curator J. van der Hel over de wijze waarop de gewenste realisatie van het beoogde woongebied snel kan plaatsvinden.

Het college heeft recent toestemming verleend aan de curator om de grond te verkopen aan Jansen Bouwontwikkeling B.V. en P.F.A. Jansen Beheer (verder te noemen: Jansen) uit Wijchen nadat deze had verklaard het gemeentelijk beleid uit te voeren en is getoetst op betrouwbaarheid en financiële gezondheid. Dit beleid is verankerd in het geldende bestemmings- en exploitatieplan en in een randvoorwaardennotitie, die extra ambitie omschrijft voor sociale en levensloopbestendige woningbouw en duurzame energie en een klimaatbestendig openbaar gebied.

Hierdoor kan het dossier Megahome voor wat betreft de gebieden Hofstad III en Loerik V gesloten worden en kan de uitvoering worden gestart. Deze start maakt een grote stap mogelijk in de realisatie van de gemeentelijke Woonvisie.

Een eerste vervolgstap is de herziening van het exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest. De raad wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor dit gebied zodat duidelijk is dat eerst het exploitatieplan wordt herzien voordat omgevingsvergunningen worden verleend. Tegelijkertijd kan de uitvoering al worden voorbereid, waaronder de sanering van de bodem in het gebied. De verwachting is dat in 2018 een start kan worden gemaakt met de verkoop van woningen en voorbereidende werkzaamheden.

Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Vaststellen komgrens Houten op grond van de Wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met de Wet Natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de Provincie te liggen.

De oude Boswet had als doel het areaal bos en houtopstanden te beschermen. Bos mag daarom niet zomaar worden gekapt. Dit geldt bijvoorbeeld voor houtopstanden van 10 are of groter en een bomenrij van 20 bomen of meer. Er is dan sprake van een meld- en herplantplicht. Gezien het goed functionerende systeem onder de Boswet, is ook in de Wet Natuurbescherming weer gekozen voor een vergelijkbare meld - en herplantplicht voor het vellen van houtopstanden. De provincie heeft gevraagd de komgrens inzake de Wet Natuurbescherming opnieuw vast te stellen.

Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Realisatie Trap Theater aan de Slinger

Het Theater Aan de Slinger wordt sinds de opening in september 2008 zeer intensief gebruikt door vele inwoners uit Houten en omgeving. Met de realisatie van de nieuwe film- en theaterzaal in 2015 groeide het aantal activiteiten. Deze activiteiten zorgen voor levendigheid en meer gebruik; door ruimere openingstijden ontstaan er bovendien meer ontmoetingen.

Om het gebouw daadwerkelijk maximaal open te stellen is een bouwkundige aanpassing noodzakelijk. Door de realisatie van een trap in het entreegebied/vide van het gebouw kunnen alle culturele ruimten vanuit één centrale entree worden bereikt. Tot op heden wordt er gebruik gemaakt van een gecombineerde ingang.

Bij de bouw van Theater Aan de Slinger en de gelijktijdige uitbreiding van college De Heemlanden is er gekozen voor een gecombineerde ingang voor de leerlingen van de school en alle actieve kunstbeoefenaars (musici, dansers, zangers, orkesten en ensembles). Deze ingang met ontvangstreceptie wordt sinds de ingebruikname van het gebouw overdag bemenst door personeel van de school en na 16.30 uur door personeel van Aan de Slinger. Door realisatie van de trap wordt het theatergebouw vervolmaakt. Er ontstaat één centrale entree waarmee de foyer van het theater de dagelijkse ontmoetingsplaats wordt voor alle gebruikers van het gebouw.

De financiering van de aanpassing wordt gecompenseerd door een lagere subsidiebijdrage van de gemeente.

Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.