donderdag, 07 december 2017 08:55

Bestuurlijke overeenkomst A27 Houten – Hooipolder getekend

Rijkswaterstaat heeft 4 december samen met een aantal partners in het project 'A27 Houten-Hooipolder' de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst A27. Wethouder Kees van Dalen deed dat namens Houten. In de overeenkomst staan afspraken om dit gezamenlijke project goed te kunnen uitvoeren.

Veel partners

Het traject A27 tussen Houten en Hooipolder is bijna 50 kilometer lang, gaat door drie provincies, negen gemeenten en drie waterschappen. Rijkswaterstaat overlegt dan ook regelmatig met de verschillende partijen om zo zorgvuldig en gezamenlijk het traject te doorlopen. Het overleg in de Bestuurlijke Advies Groep (waaraan provincies, gemeenten en waterschappen deelnemen) heeft ertoe geleid dat er nu nadere samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld over beheer en onderhoud, de uitvoering en planning van het project, de verdeling van de verantwoordelijkheden en de samenwerking.

Verbreding A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Door de weg te verbreden, wordt de doorstroming verbeterd en het sluipverkeer in de regio beperkt. De nieuwe, veilige infrastructuur moet de A27 laten bijdragen aan een robuust wegennetwerk met voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten. In juni 2016 zijn het ontwerptracébesluit (OTB)/ milieueffectrapport (MER) en ontwerpsaneringsplan (OSP) door de minister van Infrastructuur en Milieu ondertekend en ter inzage gelegd. De eerstvolgende stap is de publicatie van het tracébesluit (TB) en saneringsplan (SP). Meer informatie over de ontwikkelingen op dit traject vindt u op de website van Rijkswaterstaat.