maandag, 29 januari 2018 16:00

Veiligheidsbeeld 2017

Vandaag zijn de veiligheidscijfers over het jaar 2017 verschenen. Het totaal aantal misdrijven in Houten is in 2017 met 11% afgenomen ten opzichte van 2016. De daling komt vooral door de afname van het aantal woninginbraken (-38%), autokraken (-30%), bedrijfsinbraken (-38%) en zakkenrollen (-89%). Geweld en fietsdiefstal zijn met respectievelijk 3% en 5% licht gestegen.

In de hele regio Midden-Nederland is het aantal misdrijven afgenomen (-9%).

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken in Houten is, met name in de tweede helft van het jaar, fors gedaald. Vooral het aantal pogingen tot woninginbraak is na een stijging in het eerste half jaar (+114%) enorm gedaald in het tweede half jaar (-74%). Ook het aantal geslaagde inbraken is met name in de tweede helft van het jaar flink gedaald. De plotselinge stijging van het aantal woninginbraken in 2016 is hiermee omgebogen. Het aantal inbraken is op het laagste niveau in de afgelopen vijf jaar.

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2017 in Houten licht gestegen (+3%). Het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld vormt daarop een uitzondering. Deze categorie is met 11% gedaald. Regionaal is het aantal geweldsmisdrijven met 7% gedaald. Het verschil tussen de ontwikkeling regionaal en lokaal is met name te verklaren door het feit dat verschuivingen in kleine aantallen relatief een grote verschuiving in percentages inhouden. Een stijging van 1 naar 2 straatroven is procentueel een toename van 100%.

Jeugd

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2017 met 20% afgenomen. Regionaal is het aantal meldingen in dit jaar hetzelfde gebleven.

Veelvoorkomende criminaliteit, autokraak

Een opvallende daler is het aantal aangiften van autokraak (-30%). Na een stijging in 2016 is het aantal autokraken voor het eerst sinds jaren ruim onder de 200 gekomen. Na de stijging in 2016 is veel inzet gepleegd op bewustwording bij inwoners en bezoekers van Houten. Er zijn attentieborden geplaatst, extra controles gepleegd door de politie en ook is er in samenwerking met een Houtense onderneming maatwerkadvies verstrekt aan autobezitters in de Houten Veilig Tent.

Het aantal fietsdiefstallen is licht gestegen ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Naast inzet op het pakken van daders via bijvoorbeeld de inzet van de lokfiets, investeert de gemeente in bewustwording bij inwoners over het registreren en goed op slot zetten van hun fiets. Helaas blijkt nog regelmatig dat zij hun dure fietsen onvoldoende op slot zetten en daarmee een groter risico te lopen om slachtoffer van diefstal te worden.

Samenwerken aan veiligheid

De gemeente werkt samen met haar partners hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. U kunt zelf maatregelen treffen waardoor dieven minder kans op succes hebben. Zorg bijvoorbeeld voor een goed tweede slot op uw fiets en maak dit op een goede manier vast. Bel bij verdachte situaties direct met alarmnummer 112, dat vergroot de pakkans door de politie.

Kijk voor meer tips over wat u kunt doen op www.houten.nl/veilig