woensdag, 17 oktober 2018 13:32

Monitor Sociale Kracht 2017

Sociale kracht gemiddeld sterk, sociale samenhang in buurt blijft aandachtspunt. Houten scoort over het algemeen goed als het gaat om de ‘sociale kracht’ van inwoners. Het voorzieningenniveau is hoog, de dienstverlening is bovengemiddeld en het is er veilig.

Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht 2017. Daarin is onderzocht hoe het is gesteld met (financiële) zelfredzaamheid, participatie, eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en de sociale samenhang in de buurt. Ruim 1.500 inwoners hebben aan het onderzoek meegewerkt.
Als je de resultaten vergelijkt met vorige metingen, kun je zeggen dat er op hoofdlijnen weinig of niets is veranderd. De financiële zelfredzaamheid van inwoners bleef - na herstel na de recessie - stabiel, de veiligheidsbeleving lijkt gestaag toe te nemen.

Verschuivingen
Op wijkniveau doen zich wel verschuivingen voor. In Noord-West neemt de sociale kracht wat af, waarschijnlijk door de vergrijzing in de wijk. In Zuid-West neemt de sociale kracht juist toe. Met name de eenzaamheid neemt er af. Mogelijk doordat deze relatief nieuwe wijk in de afgelopen jaren sociaal rijper is geworden.

De sociale samenhang in de buurt - één van de zeven pijlers van sociale kracht – is in Houten nog steeds de zwakste schakel. Dat ligt niet aan de sociale inzet van Houtenaren in het algemeen. Die ligt boven het landelijk gemiddelde. Zo verricht bijvoorbeeld ongeveer de helft van de inwoners vrijwilligerswerk. Wel is het aandeel inwoners dat heel dicht bij huis hulp aan buren verleent landelijk gezien laag.

Vergeleken met voorgaande jaren neemt het aandeel inwoners dat kan terugvallen op anderen geleidelijk toe. Maar nog altijd 3% van de inwoners heeft niemand om op terug te vallen. 6% van de inwoners voelt zich in aanzienlijke mate eenzaam.

Uitdaging
Inhoudelijk blijft de voornaamste uitdaging - op basis van de uitkomsten van het onderzoek - dat we in Houten voldoende naar elkaar omzien, zeker met het oog op de vergrijzing. Hoewel de sociale kracht in Houten gemiddeld genomen sterk is, zien we dat een deel van onze inwoners minder zelfredzaam is en minder participeert. Tegelijkertijd zijn er inwoners die aangeven dat ze best zich meer voor een ander willen inzetten. De gemeente gaat onderzoeken wat er nodig is om de bereidheid bij die inwoners om te zetten in actie.

Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met beperkt arbeidsvermogen. Aan gemeenten de taak om een sociale infrastructuur neer te zetten voor mensen die hulp nodig hebben. Om dat goed te kunnen doen, is inzicht nodig in de eigen kracht van bewoners en de ‘samenkracht’ van inwoners in wijken, kernen of buurten. Ook willen we weten hoe we deze sociale kracht kunnen aanspreken en stimuleren. Met de Monitor Sociale Kracht krijgen we hier beter zicht op. De Monitor vindt elk jaar plaats. In de even jaren is er een meting op gemeentelijk niveau, in de oneven jaren is er een groter onderzoek waarbij we inzoomen op wijkniveau.

Meer informatie
Lees voor meer informatie het volledige rapport op www.houten.nl.