donderdag, 07 maart 2013 09:00

Dreigende opheffing kleine scholen

Op 14 februari j.l. bracht de Onderwijsraad advies uit aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Sander Dekker (VVD) om de opheffingsnorm voor kleine scholen te verhogen van 23, zoals deze nu is, naar 100.

Dreigende opheffing kleine scholenDat betekent dat scholen die in de toekomst minder dan 100 leerlingen hebben, opgeheven moeten worden, ook al is dat de laatste school in een kleine plaats.
De staatssecretaris reageerde met de mededeling, dat de dalende leerlingenaantallen hem inderdaad noopte tot maatregelen.
CDA fractie Houten is zeer bezorgd over de consequenties voor de leefbaarheid in de kleine kernen, als dit advies wordt overgenomen door het VVD-PvdA kabinet. Met name de scholen in Tull en ’t Waal en ’t Goy moeten dan worden gesloten.
Met de schriftelijke vragen wil de fractie aan het college van B&W deze bezorgdheid voor de leefbaarheid in de kleine kernen uiten en het college oproepen om alle invloed aan te wenden om deze dreigende opheffing te verhinderen. Als er geen school meer is in een kleine kern, dan is het risico dat jonge gezinnen wegtrekken, voorzieningen wegvallen en er daardoor er ook geen nieuwe mensen meer komen wonen.
In het CDA verkiezingsprogramma 2010-2014 werd niet voor niets als één van de speerpunten de 3-S-en genoemd voor leefbare en toekomstvaste kleine kernen, t.w. School, Supermarkt en Sport.
En een kleine school kan nog steeds onderwijskwaliteit bieden. Kwaliteit moet leidend zijn, niet de norm. Daar moet per school naar gekeken worden.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Begin februari 2013 heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de heer S. Dekker, waarin bepleit wordt om de opheffingsnorm voor kleine scholen van 23 leerlingen, zoals deze nu geldt, te verhogen naar minimaal 100 leerlingen.
Als dit besluit wordt overgenomen door het kabinet, heeft dit o.a. onmiddellijk gevolgen voor twee scholen in de gemeente Houten, t.w. de PCBS Het Mozaïek in Tull en ’t Waal en de R.K. school De Boogerd in ’t Goy. Deze scholen, die de enige zijn in de betreffende kleine kern, zouden door een dergelijk besluit dienen te worden gesloten, met als gevolg dat er in de beide kernen geen basisonderwijs meer is.
De vragen zijn:
1. Is het college het met de CDA fractie eens, dat het ongewenst is voor de leefbaarheid in de kleine kernen als er geen basisonderwijs meer is?
2. Is het college voornemens acties te ondernemen om een dergelijk besluit te verhinderen? Zo ja welke?
3. Een kleine school is niet altijd slecht. Net zoals een grote school met meer dan honderd leerlingen niet altijd goed is. Is het college het eens, dat voor het onderwijs kwaliteit leidend dient te zijn en niet het aantal leerlingen op een school?
4. Is het college van mening, dat er op lokaal niveau meer bevoegdheden moeten komen om te kunnen besluiten welke scholen er open blijven en welke er dicht moeten?

Jan de Jong

Read more http://cdahouten.nl/nieuws/dreigende-opheffing-kleine-scholen