zaterdag, 27 april 2013 15:00

Verslag raadsvergadering 23 april j.l.

In de raadsvergadering van 23 april jongstleden werden de volgende onderwerpen besproken in de debatraad.

  • Bestemmingsplan Sport- en werklandschap Meerpaal
  • Proefverkaveling De Stenen Poort Oost
  • WIL verordening inzake uitvoering Wet werk en bijstand en aanverwante regelgeving
  • Beleidsnota reclame in de openbare ruimte

Raadzaal

Bestemmingsplan Sport- en werklandschap Meerpaal

In zijn statement gaf Eef Stiekema van de VVD aan dat het raadsvoorstel nogal wat had losgemaakt onder de Houtense ondernemers. Met name de winkeliers van het Rond vrezen minder handel wanneer mensen via internet bestelde levensmiddelen ophalen op de Meerpaal.

De VVD is de partij die alle ondernemers een warm hart toedraagt. Inderdaad, alle ondernemers. De VVD is niet de partij die voor de ene ondernemer belemmeringen opwerpt om zodoende de andere ondernemer te beschermen. De VVD is er juist voor om belemmeringen voor ondernemers weg te nemen zodat ze kansen in de markt kunnen pakken. In de raadsvergadering werd er een amendement ingediend door GroenLinks welke mede ondertekend was door SGP, CU, ITH, D66 en PvdA. De indieners willen dit internethandel afhaalpunt niet toestaan omdat dit mogelijk leidt tot toename van auto- en vrachtverkeer van en naar de Meerpaal. In hun betoog bleek echter dat bij een aantal van die partijen eerder ging om de bestaande winkeliers te beschermen. Sympathiek, maar niet liberaal en dus niet de keuze van de VVD. Bovendien, zo betoogde Stiekema, zouden de winkeliers meer zelfvertrouwen mogen hebben: "Zou Restaurant Kasteel Heemstede ook nerveus worden als er een McDrive op De Meerpaal zou komen? De VVD fractie wenst deze ondenemers toe dat zij van hun eigen kracht uitgaan en ook kansen benutten. Mogelijk dat het uitbreiden van de winkeltijden op zondag zo'n mooie kans is."

Proefverkaveling De Stenen Poort Oost

De VVD fractie was tevreden over dit raadsvoorstel. Al is nog niet het hele plaatje duidelijk, omdat de westkant van het te ontwikkelen gebied nog onderwerp is van archeologisch onderzoek, de voortekenen lijken gunstig. In zijn statement gaf Eef Stiekema aan dat de doelstellingen binnen bereik liggen: een financiële taakstelling van  € 1,5 miljoen opbrengst ten gunste van Sportlandschap de Meerpaal, rekening houdend met archeologische waarden, 30% sociale woningbouw en goede inpassing in de omgeving. We zijn er nog niet, een en ander hangt nog wel af van wat er in de grond gevonden wordt in het westelijke deel, maar het oostelijke deel ziet er goed uit. Complimenten waren er ook voor de wijze waarop belanghebbenden door het College zijn betrokken bij het gehele proces. Ondanks dat er een aantal partijen waren die zich zorgen maakten over de financiën en het percentage sociale woningbouw welke in het westelijke deel gerealiseerd moeten worden werd het voorstel unaniem aangenomen.

WIL verordening inzake uitvoering Wet werk en bijstand en aanverwante regelgeving

De VVD gaf bij monde van Paul Soesbergen aan zich goed te kunnen vinden in het raadsvoorstel. Wel kreeg verantwoordelijk wethouder van Dalen (CDA) te horen dat het stuk tekstueel zeer zwak was. Van Dalen was het hier mee eens: "het stuk zal zeker niet meedingen naar het beste raadsvoorstel van 2013."

Beleidsnota reclame in de openbare ruimte

Perjan Moors van de VVD was blij met het raadsvoorstel en steunde GroenLinks in haar oproep om soepel om te gaan voor instellingen en verenigingen die nu spandoeken plaatsen (bijvoorbeeld Fladderen). Om deze verenigingen niet op kosten te jagen zou enige coulance op z'n plaats zijn. Wethouder Geerdes (VVD) zei toe hier naar te kijken. 

Besluitvormende raad

In de besluitvormende raad werden de raadsvoorstellen uit de debatraad vastgesteld. Voor het bestemmingsplan Sport- en werklandschap Meerpaal werd een amenendement aangenomen waardoor er geen toestemming werd verleend voor het vestigen van een Pick Up Point. Voor het overige werden de voorstellen ongewijzigd vastgesteld. 

Ook werd er nog een nieuwe commissielid beëdigd. Names de PvdA zal de heer Morsink vanaf nu ingezet kunnen worden als commissielid in de RondeTafel Gesprekken. De VVD fractie feliciteert de heer Morsink met zijn benoeming.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/55799/