dinsdag, 21 mei 2013 07:30

Perspectiefnota 2014: Houten werkt aan de toekomst

Het college van burgemeester en wethouders dat in Houten in 2010 aantrad, kreeg als opdracht om 7 miljoen euro te bezuinigen en tegelijkertijd de kracht en kwaliteit van Houten te behouden. Waar mogelijk zelfs te versterken.

Door verscherpte effecten van de economische crisis en opeenvolgende neerwaartse bijstellingen van rijksbijdragen is de ombuigingsopgave inmiddels bijna verdubbeld tot 13,6 miljoen euro. In de Perspectiefnota 2014 constateert het college dat het, samen met de gemeenteraad en de inwoners van Houten, grotendeels in haar opdracht is geslaagd.

Ambities

In samenspraak met de inwoners werd van 2010 tot 2013 al 9,2 miljoen euro op de gemeentelijke uitgaven bezuinigd (6,7 miljoen in fase 1 en 2,5 miljoen in fase 2). Desondanks werden in Houten toch nog vele ambities waargemaakt. Zo zijn de lokale woonlasten niet gestegen, zijn de sociale voorzieningen op gebied van werk- en inkomen, bijstand, Wmo en dienstverlening goed op orde en staat Houten wederom op de 6de plaats in de Nederlandse top 50 van economische toplocaties. Dit is een resultaat om trots op te zijn. Niet in de laatste plaats omdat het werd bereikt door gezamenlijke inspanningen van inwoners, instellingen, bedrijven en de gemeentelijke organisatie zelf. Het college is iedereen daarvoor zeer erkentelijk. In het laatste jaar van zijn bestuursperiode wil het college ervoor zorgen dat Houten niet alleen nu maar ook in de toekomst kracht en kwaliteit behoudt en tegelijkertijd een gezond huishoudboekje heeft. Daarom doet zij in de Perspectiefnota 2014 voorstellen om op korte termijn nog eens 2,2 miljoen euro extra te bezuinigen. Bezuinigingen die overigens voor ruim de helft drukken op de eigen gemeentelijke organisatie.

Toekomstvisie

Daarnaast start het college na de zomer een proces op om te komen tot bouwstenen voor een nieuwe toekomstvisie op Houten. Een actuele visie op de toekomst van Houten is noodzakelijk omdat de vorige dateert uit 2003 en aan vervanging toe is. Bovendien is de nieuwe visie, die door het volgend bestuur in 2014 zal worden vastgesteld, noodzakelijk om aanvullende (onomkeerbare) financiële keuzes van ruim 2 miljoen euro te kunnen maken. De omgeving waarin de gemeente de afgelopen drie jaar heeft gewerkt en nog steeds werkt is bijzonder dynamisch. Lokale, regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen (de crisis, de omvangrijke en nieuwe taken die op de gemeente afkomen en de onzekerheid door steeds bijgestelde kaders vanuit het rijk) versterken de urgentie om dingen écht anders te doen. Zowel in het sociale domein als in het ruimtelijke domein. Dat kwam ook naar voren uit het traject ‘Werken aan een houdbaar evenwicht’ dat het college in de zomer van 2012 is gestart. Uit dit creatieve traject waarbij ook relatieve buitenstaanders waren betrokken, bleek bovendien dat de gemeente meer zou moeten samenwerken met inwoners, instellingen en bedrijven. Ook als dit betekent dat dingen anders gaan dan in het gemeentehuis bedacht is.

Burgerkracht

Natuurlijk wil het college de essentiële voorzieningen in stand houden. Maar daarbij zal strikter dan voorheen een onderscheid gemaakt worden tussen wat werkelijk noodzakelijk is en wat vooral prettig is: het verschil tussen need to have en nice to have. Het beroep dat de gemeente zal doen op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners, instellingen en bedrijven zal groeien. Burgerkracht en ondernemerschap zullen in de toekomst belangrijke begrippen worden. Uiteraard blijft de gemeente als sociaal vangnet bestaan voor kwetsbare mensen die echt ondersteuning nodig hebben tot zij weer op eigen kracht en met behulp van hun naaste omgeving verder kunnen. Tot slot is het van belang dat de gemeente samenwerkingsverbanden aangaat met andere gemeenten in de regio. Samenwerkingen binnen de Lekstroom, de U10 en de Kromme Rijn liggen daarbij het meest voor de hand. Over de Perspectiefnota 2014 vindt in de gemeenteraad een RondeTafelGesprek plaats op 11 juni. Op 18 juni vindt de Debatraad en op 20 juni de Besluitvormende raad plaats. Lees de Perspectiefnota 2014

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1710/