zondag, 09 juni 2013 10:25

Huishoudboekje Houten op orde maar meer ombuigingen nodig

Komende dinsdag wordt de Perspectiefnota 2014 besproken in een rondetafelgesprek (RTG). Deze beschouwing op het huishoudboekje van de gemeente voor de komende jaren laat zien dat er weer een aantal ingrijpende maatregelen genomen moet worden om een sluitende begroting te krijgen.

In het voorwoord van de perspectiefnota geeft het college nog maar eens aan dat bij het aantreden in 2010 een bezuinigingsopdracht was meegegeven van € 7 miljoen vanuit het coalitieakkoord. Hierbij was het nadrukkelijk de opdracht om de kracht en kwaliteit van Houten te behouden. In 2011 bleek dat de bezuinigingsopdracht onvoldoende was: er moest € 2 miljoen extra worden bezuinigd. En nog is het niet genoeg: inmiddels is duidelijk dat er weer gekeken moet worden waar minder uitgegeven kan worden. De totale 'ombuigingsopgave' komt hiermee op € 13,6 miljoen, bijna een verdubbeling van de initiële opdracht.

Overigens werd van de € 9 miljoen aan eerste en tweede fase ombuigingen € 1,5 miljoen op het salarisbudget en nog eens € 1,5 miljoen op de interne bedrijfsvoering bezuinigd; het ambtenarenbestand is gedaald met bijna 15%. De komende periode zal nog eens € 1,2 miljoen op de gemeentelijke organisatie worden bezuinigd. Van de € 13,6 miljoen wordt dus voor ruim 30% “in eigen vlees gesneden”.

Op een totale begroting van ca. € 110 miljoen, waarbij slechts zo'n 30% beïnvloedbaar is, is een ombuigingsoperatie van € 13,6 miljoen een grote uitdaging. Voor dit bedrag zijn nu voor ruim 80% (€ 11,4 miljoen) maatregelen genomen. Dit zonder dat de lokale woonlasten zijn gestegen.

Lokale woonlasten Houten 2010-2013

De ombuigingsmaatregelen zijn onder meer tot stand gekomen in samenspraak met de Houtense inwoners, verenigingen, stichtingen, de gemeentelijke organisatie en ondernemers. Een groot compliment mag gegegeven worden aan de mensen die op constructieve wijze mee hebben gedacht om de in veel gevallen pijnlijke ombuigingen mogelijk te maken. De ombuigingen waar in de perspectiefnota over wordt gepraat zijn het product van het traject 'werken aan een houdbaar evenwicht' waarbij onder meer input is verkregen vanuit een omdenktank. Hierbij zijn door deskundigen ideeën aangedragen en door de gemeentelijke organisatie verder uitgewerkt. Duidelijk werd dat in ieder geval dat er een nieuwe 'visie op Houten' moet komen die richting moet geven voor de toekomst.

Een aantal ideeën voor ombuigingen zijn al aangereikt voor de periode na 2014. Hier zal een nieuw college en een nieuwe raad op voort moeten borduren. Een aantal van deze ideeën, de lastenverzwarende, doen op z'n minst de liberale wenkbrauwen fronsen. Lastenverzwaring voor de Houtense burger is niet de eerste keus van de VVD. Het is de vraag of deze lastenverzwaringen echt nodig zijn om de kwaliteit van Houten te behouden. Want dat laatste is wel wat de VVD ook wil.

Wordt vervolgd: aanstaande dinsdag in de RTG en volgende week in de raadsvergadering.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/56835/