zondag, 13 oktober 2013 10:00

Verslag raadsvergadering dinsdag 8 oktober j.l.

Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over het bestemmingsplan De Steenen Poort, over de Regionale uitgangspunten en schaalkeuzes Transities Jeugdzorg, de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Grondexploitaties 2013, de Zienswijze Noordvleugelprovincie en de Plan van Aanpak Toekomstvisie Houten 2025.

Een volle agenda derhalve waarbij ook nog ruimte was gevonden voor de beantwoording van een tweetal schriftelijke vragen van diverse raadsfracties. In de besluitvormende raad werden naast de besluitvorming over de onderwerpen uit de debatraad ook twee commissieleden benoemd voor de fracties van GroenLinks en Houten Anders!

Bestemmingsplan De Steenen Poort

VVD Houten liet weten zich goed te kunnen vinden in het bestemmingsplan. Raadslid Eef Stiekema complimenteerde het college, de ambtenaren en niet in de laatste plaats de omwonenden met de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Er was veel en constructief overleg. Hierdoor is onder meer besloten om geen gestapelde bouw toe te passen en zijn de  parkeernormen aangepast. Alle lof voor wethouder, ambtenaren en niet in de laatste plaats omwonenden. Stiekema noemde nog wel een zorgpunt: "De geluidsbelasting op meerdere woningen voldoet niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Daar waar we hierover eigenlijk een passage in het raadsvoorstel hadden verwacht vonden we dit in een van de bijlagen terug."

In het rondetafelgesprek liet de wethouder weten dat er nog over nagedacht werd hoe deze overschrijding zo veel mogelijk beperkt kan worden. Navraag later leerde dat inmiddels besloten is de geluidswal in een van de secties met zo'n 1,5 meter te verhogen. Hierdoor wordt de maximale belasting 58 dB, ruim boven de voorkeurswaarde, echter ook flink lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB. VVD Houten diende samen met GroenLinks een amendementin waardoor de laatste informatie uit het akoestisch rapport meegenomen kon worden in de besluitvorming. Het amendement werd unaniem aangenomen.

geluidsoverschreidingen De Steenen Poort

In het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat: "Voor de woningen met een ontheffing moet nader aandacht worden besteed aan de benodigde gevelwering. Volgens het bouwbesluit moet voldaan worden aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB." De vraag aan de wethouder of dit nog risico's oplevert voor de gemeente werd negatief beantwoord waardoor ook VVD Houten met het raadsvoorstel kon instemmen.

Regionale uitgangspunten en schaalkeuzes Transities Jeugdzorg
VVD Raadslid Paul Soesbergen gaf aan dat VVD Houten zich goed kon vinden in het raadsvoorstel. Om het stuk nog wat scherper te krijgen werd samen met D66 een motie ingediend om mogelijk te maken dat nieuwkomers op de markt een gelijkwaardige kans krijgen. Ook werd samen met D66 een motie ingediend om in de transitiearrangementen die voor 31 oktober 2013 ingediend moeten zijn, afspraken te maken met jeugdhulpaanbieders over het invullen van de outcome-criteria en het hanteren hiervan voor de inkoop voor het jaar 2016. Als gevolg van toezeggingen door de wethouder bleken de moties overbodig en werden de moties ingetrokken.

Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014
VVD Houten fractievoorzitter Yvonne van Dijk diende voor dit raadsvoorstel een amendement in om een restant uit het budget WMO nog niet toe te voegen aan het voorbereidingsbudget transities 2013 en hierover pas te beslissen wanneer het uitvoeringsplan 2014 ter besluitvorming bij de raad ligt. Overwegende dat er momenteel nog weinig informatie beschikbaar is over de financiële implicaties van de ontwikkeling van de Sociale agenda is de fractie van de VVD van mening dat beslissingen over de financiële dekking hiervan pas genomen moeten worden wanneer het uitvoeringsplan 2014 en de opbrengst van lopende experimenten uit 2 3 bekend zijn. Omdat duidelijk werd dat de overige raadsfracties hier geen heil in zagen werd het amendement ingetrokken.

Zienswijze Noordvleugelprovincie
Bij dit raadsvoorstel liet VVD Raadslid Perjan Moors weten dat de VVD fractie verdeeld zou stemmen. Hij, Paul Soesbergen en Eef Stiekema steunden het amendement van D66 waarin de boodschap in de zienswijze van de gemeente welliswaar niet zou veranderen, maar wel op een positievere manier zou worden weergegeven. "Ja, mits" in plaats van "Nee, tenzij". Het amendement haalde geen meerderheid. Waardoor het raadsvoorstel werd aangenomen en de zienswijze ongewijzigd wordt opgestuurd naar de minister.

De Noordvleugelprovincie

Plan van Aanpak Toekomstvisie Houten 2025
VVD Raadslid Eef Stiekema gaf aan dat het plan om te komen tot een toekomstvisie op Houten goed is, maar dat er nog wel een paar schoonheidsfoutjes in het stuk zaten. Deze wilde VVD Houten met twee amendementen repareren. Met het eerste amendement wilde de VVD bewerkstelligen dat beslispunt twee geschrapt zou worden. "Het is natuurlijk prima om een verkiezingsdebat te houden met de toekomstvisie als prominent onderwerp, het is echter niet gepast om dit als beslispunt in een raadsvoorstel te regelen" zo gaf Stiekema aan. Het amendement werd niet aangenomen (10 voor, 19 tegen)

In het tweede amendement werd voorgesteld beslispunt 3 en 4 te schrappen. In deze beslispunten wordt een externe procesbegeleider voor het visietraject vastgesteld en wordt de dekking hiervoor vastgesteld. Aangezien de procesbegeleider al ingezet blijkt te worden en de kosten hiervoor binnen de gedelegeerde collegeverantwoordelijkheid valt zijn deze beslispunten overbodig. Het amendement werd aangenomen (27 voor, 2 tegen).

Beantwoording schriftelijke vragen over verzoek wijziging bestemming kantoor naar arbortuskliniek en interne verandering tav Papiermolen 2, nadere vragen door vragenstellers SGP, CU en CDA
Hoewel SGP raadslid de Boef aangaf het niet over de inhoudelijke kant van de zaak te willen hebben, sprak hij voornamelijk over het feit dat zijn achterban moeite heeft met abortus. Verder deed hij voorkomen alsof het college een schimmig spel had gespeeld rondom de vergunningaanvraag en de communicatie daaromtrent. VVD fractievoorzitter Yvonne van Dijk gaf nog maar eens aan dat abortus al lang legaal is en dat een vergunning niet nodig is aangezien het bestemmingsplan voorziet in vestiging van een medische kliniek. Natuurlijk moet er met respect omgegaan worden met de gevoelens en meningen van een ieder, maar dat geldt dus ook voor mensen die geen probleem hebben met de activiteiten van de CASA kliniek.

Beantwoording schriftelijke vragen over verruiming permantente huisvesting buitenlandse seizoenarbeiders, nadere vragen door vragensteller GroenLinks. Tevens verzoek van GroenLinks om bespreking van Collegebrief m.b.t. verruiming beleid huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers
GroenLinks raadslid Corporaal wilde via de schriftelijke vragen en de beantwoording daarop een tweetal moties indienen die eigenlijk het karakter hadden van een initiatiefvoorstel. VVD Raadslid Perjan Moors gaf aan blij te zijn dat ook GroenLinks nu inziet dat werkzoekenden in de fruitsector aan het werk kunnen. Eerder dit jaar stemde de partij tegen het initiatiefvoorstel van VVD Houten. Toen werd het nog "vernederend" genoemd. Aangezien de stukken buiten de orde werden ingebracht en de overige raadsleden zich onvoldoende hadden kunnen voorbereiden werd besloten de moties op een later tijdstip te behandelen.

Nieuwe commissieleden
Vanuit de nieuwe raadsfractie van Houten Anders! werd de heer A.C. Wendrich voorgedragen als nieuwe commissielid. De heer Wendrich was hiervoor voorzitter van ITH. De GroenLinks fractie werd aangevuld met mevrouw W. van der Luit als nieuw commissielid.

VVD Houten feliciteert beide nieuwe commissieleden met hun aanstelling en wenst ze veel wijsheid toe.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/59514/