woensdag, 13 november 2013 15:46

140 locaties veiliger voor de fietser

VEILIGER FIETSPADEN DOOR VERWIJDEREN VAN OBSTAKELS
De gemeente Houten is deze week gestart met het verwijderen van obstakels op doorgaande fietspaden binnen de Rondweg. Op ongeveer 140 locaties worden obstakels zoals paaltjes en betonblokken weggehaald. Hierdoor is er minder kans op ongevallen van fietsers die in botsing komen met de wegobstakels. Daarnaast kunnen de fietsroutes in de winter beter en sneller gestrooid en sneeuwvrij worden gemaakt.

Samenwerking
De gemeente werkt in dit project samen met de Fietsersbond Houten. De Fietsersbond heeft 2 jaar geleden een inventarisatie gemaakt in Houten Noord-Oost van plekken waar de obstakels op de fietspaden overbodig zijn. Uit een enquête van de Fietsersbond op de Activiteitenmarkt vorig jaar bleek dat driekwart van de ondervraagden de fietspaden door de obstakels onveilig vindt. Een kwart meldde wel eens een ongeluk te hebben gehad door een obstakel of daarvan getuige te zijn geweest. Op sommige plekken waar vermenging met autoverkeer kan ontstaan, zijn de obstakels wel noodzakelijk.
Obstakels verwijderen
Bij werkzaamheden in de wijk is een deel van de overbodige obstakels al verwijderd. Afgelopen zomer heeft de gemeente een inventarisatie gedaan van overbodige obstakels in de hele kern Houten. Op basis van deze inventarisaties zijn in samenspraak met de Fietsersbond nu 140 locaties aangewezen waar de obstakels verwijderd gaan worden. Daarbij worden vooral de doorgaande hoofdfietspaden aangepakt. De Fietsersbond Houten stelt voor deze hoofdfietspaden van een kleurmarkering te voorzien zodat fietsers beter hun weg door Houten kunnen vinden. De markeringsplannen worden in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt.
Proef met paaltjes
Ook op nationaal niveau heeft het probleem van ongevallen als gevolg van obstakels de aandacht: het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft opdracht gegeven voor een aantal proeflocaties in heel Nederland waarbij gekeken wordt naar verbetering van de verkeersveiligheid. In Houten is een proeflocatie ingericht aan de Notengaarde. Op basis van de resultaten van deze proef maakt de gemeente nieuwe ontwerpen voor een fietsvriendelijke barrière op de locaties waar een obstakel nodig is om het autoverkeer te weren. Daarnaast houdt de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen van wegen al rekening met dit nieuwe beleid door geen onnodige obstakels aan te brengen.
Werkzaamheden
De werkzaamheden rond het verwijderen van obstakels zullen naar verwachting 1 tot 2 weken duren. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er gewerkt met een mobiele afzetting waardoor er geen omleidingen nodig zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met onder meer drukte op de fietspaden rondom scholen.