donderdag, 15 november 2012 15:42

Verslag gemeenteraadsvergadering Houten 13 november j.l.

In de raadsvergadering van 13 november jongstleden werden de volgende onderwerpen besproken in de debatraad:

  • Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht
  • Verplaatsing landbouwmechanisatiebedrijf Rinus van Dijk
  • Herontwikkeling locatie Bogermanschool
  • Tweede bestuursrapportage 2012 en Begroting 2013

Raadzaal Houten

Totstandkoming regionale sociale dienst Lekstroomgemeenten

In dit raadsvoorstel wordt beoogd om te komen tot een regionale sociale dienst ‘Werk en Inkomen Lekstroom', verder te noemen WIL. Het aan gaan van een gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk, zowel vanuit inhoudelijk als vanuit financieel oogpunt. Voortzetting van de huidige dienstverlening is met de beschikbare middelen niet mogelijk. WIL is straks één van de actoren in het sociale domein; het is een belangrijke ketenpartner voor de gemeente. De gemeenteraad heeft op 24 april jl. de integrale visie op het sociale domein vastgesteld op basis waarvan in samenhang aan nieuwe ontwikkelingen wordt gewerkt (de ‘sociale agenda 2012-2015' en het programma ‘Transities in samenhang'). De totstandkoming van WIL past in dat kader. Met de oprichting van de dienst Werk en Inkomen Lekstroom beogen de Lekstroomgemeenten gezamenlijk een meer effectieve uitvoering en daardoor meer kansen om burgers naar vermogen te laten participeren in het arbeidsproces, een minder kwetsbare uitvoering en een betere borging van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, een duurzaam efficiënte uitvoering en daardoor meer control en minder (financiële) risico's voor alle afzonderlijke gemeenten.

Paul Soesbergen gaf aan dat de VVD fractie zich kan vinden in het raadsvoorstel mits de financiele en kwalitatieve randvoorwaarden worden gehaald. Hierop gaf wethouder van Dalen (CDA) aan dat, wanneer de overige invloeden niet wijzigen, deze randvoorwaarden gehaald moeten kunnen worden. Het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht

Om de kwaliteit van uitvoering van complexe milieutaken te verbeteren is landelijk afgesproken deze taken onder te brengen in een netwerk van regionale omgevingsdiensten. De uitgangspunten voor deze regionale samenwerking zijn vastgelegd in een Koersdocument voor de provincie Utrecht . Dit moet de basis gaan vormen voor een nog op te richten omgevingsdienst Utrecht waarin 26 gemeenten en de provincie deelnemen via een gemeenschappelijke regeling. Het doel is de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de complexe milieutaken door provincie en gemeenten. Houten is daarin tot nu toe uiterst kritisch geweest als het gaat om de over te dragen taken en de samenwerkingsvorm. Voor Houten zijn er voldoende argumenten om deel te nemen aan de samenwerking in de vorm van een op te richten omgevingsdienst via een gemeenschappelijke regeling. Echter, wel voor een beperkter takenpakket dan de landelijk afgesproken basistaken. De eigen afweging die daarin is gemaakt is onderbouwd vanuit de gewenste kwaliteit, integraliteit en financiën in de Houtense situatie (Houtens maatwerk). Ondanks de aanvankelijke weerstand binnen de provincie, heeft deze benadering in de loop van het totstandkomingsproces meer begrip en acceptatie binnen de regio opgeleverd.Voor Houten heeft het gezorgd voor een maatwerk waarbij met behoud van kwaliteit en dienstverlening en tegen zo min mogelijk kosten kan worden voldaan aan de landelijk geformuleerde kwaliteitseisen voor de uitvoering van milieutaken. Na de vaststelling van de uitgangspunten in het Koersdocument door de gemeenteraden en Provinciale Staten worden deze vertaald in een voorstel voor een gemeenschappelijke regeling voor de oprichting van een regionale omgevingsdienst inUtrecht. Dit voorstel zal in het voorjaar van 2013 aan alle betrokken partijen ter vaststelling worden aangeboden.

De VVD fractie kon zich goed vinden in het raadsvoorstel dat aangenomen werd.

Verplaatsing landbouwmechanisatiebedrijf Rinus van Dijk naar de Beusichemseweg 34 b en c

Ter uitvoering van een met de heer van Dijk gesloten overeenkomst, zijn er plannen in voorbereiding om zijn landbouwmechanisatiebedrijf te verplaatsen naar de kavel Beusichemseweg 34b-c. De gemeenteraad is hierover reeds geïnformeerd door middel van een collegebrief van 29 november 2011. De bedrijfsverplaatsing past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voordat de planologische procedure wordt gestart, wordt de gemeenteraad gevraagd in principe in te stemmen met de bedrijfsverplaatsing. Om een heldere en inzichtelijke procedure voor de bedrijfsverplaatsing te doorlopen wordt aan de gemeenteraad ook voorgesteld om de coördinatieregeling van de Wet op de ruimtelijke ordening toe te passen. In het kader van die procedure kan een ieder zienswijzen tegen het plan indienen.  

Eef Stiekema (VVD) gaf aan dat deze nieuwe locatie voor het bedrijf de minst slechte van de alternatieven is. Omwonenden zullen er zeker aan moeten wennen dat er een bedrijf gevestigd gaat worden, maar dat zal op iedere nieuwe plaats het geval zijn. De plannen zoals die er nu liggen voorzien in ieder geval in voldoende schuren met groen op de grens van het perceel waardoor het aangezicht van het bedrijf anders zal zijn dan in de huidige situatie. Daarnaast reageerde Eef Stiekema op de dwingende manier waarop de GroenLinks fractie plaatsing van zonnecellen op de daken van het nieuwe bedrijf voorstelde. Prima natuurlijk wanneer een particulier zonnecellen wil plaatsen, maar dwang door de overheid past hier niet. Het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Herontwikkeling locatie Bogermanschool

De projectopdracht Herontwikkeling locatie Bogermanschool is het startpunt voor de ruimtelijke invulling van deze vrijkomende locatie in het Oude Dorp. Het projectplan Herontwikkeling locatie Bogermanschool fase 1: programma van eisen is eerste stap in het project. Dit projectplan behandeld in hoofdlijnen de stappen die gezet zullen gaan worden om tot een goed, weloverwogen, programma van eisen te komen voor de invulling van deze locatie in het Oude Dorp van Houten. Tevens worden de financiële afspraken uit het verleden vastgelegd.

In de afgelopen week was duidelijk geworden dat er een wijziging in de plannen nodig is. In de plannen werd rekening gehouden met het gebouw De Bron dat in eigendom was van de kerk. De gemeente was in gesprek met de kerk over een overname van dit gebouw waarbij dan vervangende huisvesting in het nieuw te bouwen plan georganiseerd zou worden. Helaas heeft de kerk De Bron inmiddels aan een projectontwikkelaar verkocht waardoor de plannen moeten wijzigen. Meenemen van dit gebouw is nog mogelijk, echter nu moet het van een projectontwikkelaar gekocht worden.

In het raadsvoorstel is rekening gehouden met een opbrengst van een half miljoen euro. Dit is nodig om de nieuwbouw van de Bogermanschool mogelijk te kunnen maken. Verder is het de bedoeling om het plan met een hoge mate van participatie te realiseren. Zo werd er tijdens de RTG al een plan gepresenteerd door een aantal mensen die er een appartementengebouw willen laten bouwen voor mensen van 'een zekere leeftijd'. Dit vanuit het idee dat men elkaar dan kan ondersteunen indien nodig zodat men langer zelfstandig kan wonen. Een sympathiek idee zo vindt ook de VVD fractie. Paul Soesbergen vroeg nog wel wat de bestemming is van de opbrengsten indien deze boven eerder genoemd bedrag zijn. De wethouder gaf aan hier niet op vooruit te willen lopen. Het raadsvoorstel werd aangenomen.

Tweede bestuursrapportage 2012 en Begroting 2013

Op deze website is eerder de tekst zoals verwoord door Perjan Moors van de VVD fractie weergegeven. Samengevat complimenteerde Perjan het college en de ambtenaren met de sluitende begroting. Er zijn wel een aantal kanttekeningen: er zijn een aantal incidentele meevallers en worden er een aantal kortingen doorgevoerd op voorzieningen die, als het weer wat beter gaat, alsnog gedaan moeten worden. Ook werd de volgende bezuingingsfase benoemd; de manier waarop dit nu gedaan wordt (met de omdenktank) wordt als positief ervaren. Zeker het feit dat er een klankbordgroep is met vertegenwoordiging uit alle fracties is toe te juichen.

Er is echter wel tempo nodig: het college moet nu aanpakken, niet langer doorschuiven. Niet doorschuiven naar de toekomst en niet doorschuiven naar de inwoners. Wij hebben daar vertrouwen in en wensen het college daarbij veel succes.

Read morehttp://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/51475/