zondag, 29 december 2013 11:00

Resultaten enquete Houten 2025

De gemeente Houten is vanaf de zomer van 2013 gestart met het traject Toekomstvisie Houten 2025. De huidige strategische visie van Houten is ruim 10 jaar oud en aan vervanging toe. De gemeente vindt een nieuwe strategische visie belangrijk, omdat in 2025 veel veranderd zal zijn. Dit komt door ontwikkelingen zoals onder andere vergrijzing, digitalisering, flexibilisering, duurzaamheid en economische teruggang.

Deze ontwikkelingen zullen ook invloed hebben op de situatie in Houten. De gemeente wil bij het ontwikkelen van deze strategische visie partners en inwoners betrekken. Zo zijn er bijeenkomsten geweest en is ook het burgerpanel gevraagd haar mening te geven. Van de 1.335 burgerpanelleden hebben er 810 mensen de enquête ingevuld.

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de respondenten Houten een fijne plek vinden om te wonen. Uitgedrukt in een cijfer gaf men een 7,9 gemiddeld, trots op Houten is 63% van de deelnemers. De structuur van Houten, met het fietspadennet als zeer gewaardeerd aspect, wordt op prijs gesteld. De aanleg van de wijken met de rondweg er om heen zorgt voor een veilig en rustig dorpsgevoel. Positieve stadse eigenschappen zien de respondenten in de aanwezige voorzieningen, al wordt door de jeugd wel het gemis aan voldoende uitgaansgelegenheden genoemd. Daarnaast is ook het winkelaanbod nog niet voldoende. Een deel van de bevolking wijst op de auto-onvriendelijkheid van Houten en de slechte ontsluiting via de A27/A12.

Het merendeel van de respondenten (92%) geeft aan zich redelijk tot sterk verbonden te voelen met Houten en geeft aan hier te willen blijven wonen. Al geven met name de jongere Houtenaren van 18-34 jaar aan minder zeker van Houten te zijn als woonplek in de toekomst. Er moet voor worden gewaakt dat jongere Houtenaren niet wegtrekken uit hun woonplaats omdat er voor hen onvoldoende aanbod is aan woningen, voorzieningen, winkels en werk. Thema's waar VVD Houten zich de afgelopen periode flink voor heeft ingezet en die ook in de toekomst hoog op de agenda staan.

Het dorpse karakter van Houten wordt door veel bewoners belangrijk gevonden. Met het oog op de toekomst zijn veel Houtenaren bang dit te verliezen. Houten was tot voor kort een groeigemeente, maar veel Houtenaren geven aan het belangrijk te vinden dat Houten wat dit betreft een pas op de plaats maakt. Velen willen niet nog verder doorgroeien naar een stad. Stedelijke eigenschappen van Houten kunnen ook zorgen voor stadse problematiek, zoals overlast en criminaliteit. Waar Houtenaren echter met name bang voor zijn, is de onthechting van het individu met de samenleving. Houtenaren geven dan ook als belangrijkste thema voor de toekomst aan het behoud en de versterking van ‘de sociale samenhang’, het elkaar kennen en helpen.

De volledige rapportage is hier terug te vinden.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/62177/