zaterdag, 28 december 2013 15:56

Beleidsplan zorg voor jeugd in Houten op de agenda

De gemeente wordt in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze taken liggen voor een deel al bij de gemeente, het andere deel wordt overgenomen van rijksoverheid en provincie. Tegelijk met het overhevelen van de taken wordt een bezuiniging doorgevoerd.

De gemeente moet het dus voor minder geld doen dan het Rijk en de provincie er nu aan besteden. Hierdoor zullen er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. VVD Houten wil dat er bij het maken van deze keuzes goed gekeken wordt naar de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben.

Op dit moment bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe taken. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met gemeenten in de regio. Het is nog niet zeker hoe de opdracht voor de gemeente precies zal luiden. Dat hangt onder andere af van de nieuwe wetten die de Eerste Kamer nog moet goedkeuren. De komende tijd zal vanuit de politiek, zowel in Den Haag als in de gemeenteraad, meer duidelijkheid komen. Op 7 januari bespreekt de Houtense politiek vanaf 21:00 uur het beleidsplan waarin staat hoe de gemeente Houten de zorg voor jeugd wil organiseren. U bent hierbij van harte welkom, als u spreektijd wilt kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Het beleidsplan 'zorg voor jeugd' kunt u downloaden op de pagina www.houten.nl/jeugdzorg.

De VVD vindt dat ouders en verzorgers de eerstverantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kinderen. De overheid bemoeit zich in principe niet met de opvoeding van kinderen. Maar als ouders het belang van het kind schaden dan kan en moet de overheid ingrijpen als dat de situatie verbetert. De VVD wil meer energie steken in preventie en het onnodig medicaliseren van onze jeugd tegengaan. Met het in gemeentelijke handen leggen van de regie moet de doelmatigheid in de jeugdzorg vergroot worden. Gemeenten kunnen zo maatwerk leveren door samen met mensen een oplossing voor hun hulpvraag te vinden. 

De VVD vindt dat de behandeling bij moet dragen aan het normaal deelnemen van onze kinderen aan de samenleving. Hierbij zoeken we ook naar verbinding met sport en onderwijs. De VVD heeft respect en waardering voor mensen die in de jeugdzorg werken. Zij proberen – onder vaak zeer moeilijke omstandigheden – kinderen een beter leven te geven.

 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/62175/