donderdag, 17 april 2014 09:00

Behoud maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is van grote waarde voor onze samenleving. Het laat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en doet beseffen dat het goed en leuk kan zijn om je belangeloos in te zetten voor anderen. Niet alleen de maatschappelijke organisaties, ook de scholen zelf hebben veel baat bij de maatschappelijke stage. Het is één van de werkvormen waarbij leerlingen allerlei extra vaardigheden en competenties kunnen opdoen, die ze in hun verdere loopbaan goed kunnen gebruiken.

In Houten gaat het naar mijn schatting om zo’n 25.000 uur maatschappelijke stage. En dat is héél veel positieve energie! Die zouden we niet kwijt willen raken. In 20-30% van de gevallen blijven jongeren na hun stage ook vrijwilligerswerk doen.Er is inmiddels een infrastructuur waardoor jongeren vrijwilligerservaring op kunnen doen. Die kosten zijn al gemaakt. Met goede inzet van gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties zou de CDA fractie willen bevorderen dat de maatschappelijke stage op een kostenneutrale manier voor de Houtense scholen behouden blijft.

Het CDA heeft in de raadsvergadering van 15 april 2014 gepleit voor behoud van de maatschappelijke stage.Woordvoerder Jan de Jong betoogde: Wij hebben de motie van SGP, ChristenUnie, D’66 en Groen Links mee-ondertekend en geven daarmee aan een warm pleitbezorger te zijn voor het behoud van de maatschappelijke stage. Onze CDA fractie in de Tweede Kamer beijvert zich ook daarvoor. De motie is unaniem door de raad aangenomen. Het college van B.& W. gaat er nu zijn best voor doen en komt na gesprekken met belanghebbenden in juni met een voorstel daarvoor in de Raad.

Read more http://cdahouten.nl/nieuws/behoud-maatschappelijke-stage