woensdag, 30 april 2014 17:00

Waar gaan de RTG's van 20 mei over?

Dinsdag 20 mei worden er rondetafelgesprekken georganiseerd.In dit artikel kunt u lezen waar deze raadsvoorstellen over gaan.

RAADSVOORSTEL CONSULTATIE MAJEURE PROJECTEN VRU (2014-013)

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (AB VRU) heeft tijdens haar vergadering van 20 januari 2014 voorgenomen besluiten genomen ten aanzien van een aantal grote voorstellen: ‘Visie op de VRU - organisatie', 'Veiligheidszorg op Maat', 'Repressieve huisvesting' en 'Financieringssystematiek'. Het AB VRU is niet verplicht om gemeenten te vragen een mening over deze onderwerpen te geven (zienswijzen in te dienen), maar omdat zij maximaal draagvlak wil doet ze dit toch.

Het college stelt bij dit raadsvoorstel vooer twee zienswijzen in te dienen:

  • Het accountmanagement zowel bestuurlijk als ambtelijk te versterken
  • Het inzetten van open, eerlijke en realistische risicocommunicatie ten aanzien van veiligheidszorg op maat.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.

DEREGULERING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Deregulering is een kans voor Houten. Met deregulering wordt kort samengevat 
bedoeld de inspanning van de overheid om (overbodige) regels te schrappen. Met dit voorstel wordt de raad voorgesteld de belangrijkste juridische regeling van de 
gemeente – de APV – grondig te herzien. Het gevolg hiervan is tweeledig:
(1) minder onnodige regels voor burgers en ondernemers en 
(2) minder werk voor de gemeente. 

Los van het voorgaande leidt dit voorstel er ook toe, dat de APV ook wijzigt op een beperkt aantal noodzakelijk gebleken punten. Een voorbeeld hiervan is de in de Drank- en Horecawet vervatte verhoging van de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol door horecabedrijven.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN DRANK- EN HORECAWET

De raad moet per 1 juli 2014 een Preventie- en Handhavingsplan hebben vastgesteld. Deze verplichting vloeit voort uit de per 1 juli 2013 gewijzigde Drank - en Horecawet. De gemeente heeft een goede invulling voor het nieuwe plan gevonden. Daarbij ziet zij de nieuwe wettelijke verplichting als een kans om op een doelmatige manier richting te geven aan zowel preventie als handhaving van alcoholgerelateerde problemen, met name onder jongeren.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ZUIDOOST UTRECHT 2014

Op 25 maart 2014 heeft de Raad van de gemeente Houten ingestemd met de 
toetreding van Vianen tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht.Vanwege de toetreding van Vianen moet de oude GR worden aangepast aan de nieuwe situatie. Aan de nieuwe GR nemen nu 6 in plaats van 5 gemeenten deel. In de nieuwe GR zijn ook een aantal technische wijzigingen opgenomen als gevolg van veranderde regelgeving

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.

RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE 'STARTERS OP DE HOUTENSE WONINGMARKT'

De afgelopen twee coalitieakkoorden waren er ambitieuze doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het realiseren van starters(koop)woningen. Uit een inventarisatie onder de politieke partijen bleek dat dit voor de jaren 2014 - 2018 ook weer het geval is. Daarom heeft de rekenkamercommissie besloten om onderzoek te doen naar de vraag of de doelstellingen gehaald zijn, op welke manier en welke aanbevelingen zou dit kunenn opleveren.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.

ONTWERPBEGROTING RUD UTRECHT EN VERHOGING VAN DE BIJDRAGE

Onlangs heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht haar ontwerpbegroting in de vorm van een programmabegroting voor de jaren 2014-2015 toegezonden. De programmabegroting markeert de operationele start van de organisatie op 1 juli 2014. De bestuurlijke start heeft al eerder plaatsgevonden, op 8 januari 2014 bij de vorming van de gemeenschappelijke regeling. 

De programmabegroting heeft betrekking op een periode van anderhalf jaar: vana f 1 juli de 2e helft van het jaar 2014 en het jaar 2015. De begroting is sluitend en is de komende jaren een solide basis voor de doorontwikkeling van de RUD Utrecht. Het betreft een uitwerking van eerdere besluiten van de raad en het college uit december 2013 over het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.

VERORDENING TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG WIL

Op 24 april 2013 heeft de gemeenteraad van Houten de Verordening tegemoetkoming kinderopvangkosten WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) vastgesteld. In de Verordening wordt o.a. geregeld wie recht heeft op een tegemoetkoming en hoe een aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend. Ook wordt de berekeningsmethode toegelicht die gebruikt wordt om de hoogte van de tegemoetkoming vast te stellen. In deze verordening zijn enkele onvolkomenheden geconstateerd. Deze worden nu gecorrigeerd.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.

INVOERINGSSTRATEGIE PARTICIPATIEWET

In het brede sociale domein vinden 3 decentralisaties plaats, ook wel bekend als transities. De decentralisaties betreffen de overdracht van taken op de terreinen van Jeugd, AWBZ en Werk en Inkomen. Over deze laatste decentralisatie gaat dit voorstel. Naar verwachting wordt op 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. De Wet werk en bijstand wordt Participatiewet, de instroom in de Wsw stopt en de toegang tot de Wajong is er alleen nog voor jonggehandicapten die niet kunnen 
werken. 

Onder regie van het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom is door een regionale werkgroep een invoeringsstrategie voor deze wet opgesteld. Om regionaal tot een eenduidige aanpak te kunnen komen zijn gemeenschappelijke beslispunten opgesteld.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten.