zaterdag, 03 mei 2014 15:00

Waar gaan de RTG's van 27 mei over?

Dinsdag 27 mei wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. In dit artikel kunt u lezen waar de raadsvoorstellen over gaan.

JAARSTUKKEN 2013 - RESULTAATBEPALING

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2013. In dat kader ontvangt de gemeenteraad de jaarstukken 2013 inclusief bijlage Grondexploitatie Houten 2014, het Accountantsverslag over het boekjaar 2013(rechtstreeks via de accountant). De raad wordt gevraagd deze jaarstukken 2013 inclusief bijlage Grondexploitatie Houten 2014 vast te stellen.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten

JAARSTUKKEN 2013 - RESULTAATBESTEMMING

Met een afzonderlijk voorstel zijn de jaarstukken 2013 inclusief bijlage Grondexploitatie Houten 2014 en controleverklaring aan de raad aangeboden en is het resultaat van de jaarrekening 2013 bepaald. Met dit voorstel wordt dit eerder bepaalde rekeningresultaat 2013 bestemd.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2014

De 1e bestuursrapporage 2014 is opgesteld binnen een inhoudelijke en financiële onzekere omgeving. Deze onzekerheid is vooral gericht op de financiële uitwerking van de decentralisaties, te weten Jeugdzorg, Begeleiding van Awbz naar Wmo en Participatiewet. In de meicirculaire 2014 komt naar verwachting meer zekerheid over de financiële kaders waarbinnen deze decentralisaties moeten worden uitgevoerd.

Gezien de onzekerheid zijn er door de raad bij de Perspectiefnota 2014 voor de periode 2014-2015 “hekken” om de huidige en toekomstige budgetten voor de decentralisaties gezet. Deze “hekken” houden in dat gedurende deze periode over- en onderschrijdingen op budgetten binnen de “hekken” worden verrekend. Hierdoor is er gedurende de voorbereidings- en implementatiefase (2014), maar ook in het eerste uitvoeringsjaar 2015, duidelijkheid over de huidige beschikbare budgetten. Het resultaat van de 1e berap 2014 is € 1.039.000 negatief. Belangrijkste oorzaak is 
de toename van de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De toename van de kosten is in lijn met de trend die in 2013 al zichtbaar werd. In 2014 wordt met de WIL overlegd over de omvang van de mogelijke structurele effecten en over de manier waarop de uitvoeringskosten kunnen worden beïnvloed.

Op basis van de 1eberap 2014 is de prognose van het begrotingssaldo 2014 € 627.000 negatief. Om te kunnen sturen op de ontwikkeling van het begrotingssaldo wordt blijvend het accent gelegd op: 
a) flexibele inzet van personeel in relatie tot werkaanbod (vacature- en aannamebeleid); 
b) uitstellen en/of anders faseren van investeringen; 
c) scherp sturen op nut en noodzaak van nog te maken kosten; 
d) budgetdiscipline.

In juni 2014 wordt een managementrapportage opgesteld. Op b asis van de resultaten hiervan wordt gekeken of het nodig is de raad voor het zomerreces door middel van een collegebrief over de ontwikkelingen te informeren.

Link naar het raadsvoorstel en gerelateerde documenten

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/68163/