maandag, 19 januari 2015 22:19

Gewasbescherming in Houten

Het gebeurt niet vaak dat we als gemeenteraad door een van de hoogste rechtscollege van Nederland worden gedwongen om een nieuw besluit te nemen.

Voor dit bestemmingsplan is het zo ver. In een dossier dat in dit huis al een lange geschiedenis kent. Een geschiedenis waarin twee aspecten een grote rol spelen. Als eerste het ontbreken van wettelijke normen die voorschrijven wat de afstand is tussen een boomgaard en woonhuis. En als tweede de zorg die hier in deze raad wordt gevoeld om omwonenden van boomgaarden te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de teelt van fruit. Dat zijn twee verschillende dingen die vaak in de discussies door elkaar lopen. De fractie van de PvdA wil die twee dingen apart beschouwen.

Door het ontbreken van wettelijke normen voor de afstand tussen fruitbomen en huizen hebben we als gemeente zelf geprobeerd om invulling aan de norm te geven. Inmiddels is er wel een idee over hoe groot die afstand moet zijn. Het rapport “Nijmegen” onderbouwt die norm op een gedegen wijze en laat zelfs zien dat een minder grote afstand nog aanvaardbaar is. Daarmee is wetenschappelijk onderbouwd hoe groot die afstand moet zijn. Dat is beter dan de inschatting van juristen.

De Raad van State vermeldt in zijn uitspraak dat ook bestaande situaties kunnen worden aangepakt door de gemeente. Maar daar moet wel een goede onderbouwing voor moet worden gegeven. En die is er gewoonweg niet. Aangezien wet-houders zich aan de wet moeten houden, kunnen we als raad van de gemeente Houten van de wet-houder niet vragen iets te doen wat wettelijk niet is voorgeschreven. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat er voor bestaande gevallen geen wettelijke normen zijn die we kunnen gebruiken. In ieder geval niet op de manier die we nu hebben geprobeerd.

Daarmee komen we op het tweede aspect dat hier van belang is. De gevolgen voor de gezondheid van de gewasbeschermingsmiddelen voor mensen. Die zijn in de Nederlandse omstandigheden niet duidelijk. De Gezondheidsraad vindt in ieder geval dat er meer onderzoek moet worden gedaan. En de NFO heeft in de RTG gesteld dat de beoordeling van de gezondheid-gevolgen al was gedaan door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Behalve deze toelating zijn er geen wettelijke normen voor gewasbeschermingsmiddelen.

Kunnen we dan helemaal niets doen? Ja twee dingen. Wachten tjot de resultaten van de onderzoeken van de Gezondheidsraad er zijn en zijn verwerkt in wetgeving. De fractie van de PvdA is daar niet voor. Wij staan voor de tweede mogelijkheid. Roeien met de riemen die je nu hebt. Dat is juist datgene wat de wethouder in de achterliggende periode heeft gedaan.

Hij is in gesprek met de fruittelers om ze vrijwillig te bewegen de gevolgen voor de omgeving te beperken. Dat daarin omwonenden bij worden betrokken is vanzelfsprekend. Linksom of rechtsom het gaat naast de belangen van de fruittelers zeker om de gezondheid van de omwonenden. Voor nieuwe gevallen wordt de vergunningplicht ingevoerd. Dat is een goede manier om nieuwe situaties aan te vliegen. De fractie van de PvdA steunt hem in die aanpak. Bij gebrek aan beter.

Het bestemmingsplan is aangenomen.