woensdag, 25 februari 2015 12:02

Studenten helpen ondernemers bij ontwikkeling Eiland van Schalkwijk (3)

22 vierdejaars studenten van de opleiding Milieukunde van HAS Hogeschool hebben op 5 februari jl. een aantal creatieve duurzame plannen voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd aan de Gemeente Houten. Voor onshouten.nl aanleiding om in het kader van Duurzaamheid hieraan een serie artikelen te wijden: deel 3 Energie en Water.

Energie

De focus wordt in deze rapporten van de HAS-studenten gelegd op de ontwikkeling van duurzame energie. Van de HAS-projecten over energie worden twee ideeen beschreven:

Idee Biomassaproduktie (2012):
Dit creatieve ruimtelijke idee is om op het Eiland van Schalkwijk duurzame bosbouw toe te passen. Hiermee wordt bedoeld dat bomen worden gebruikt als biomassa om vervolgens warmte te leveren voor inwoners van het Eiland van Schalkwijk. De instantie voor het uitvoeren van het project zou een samenwerkingsverband of cooperatie tussen boeren kunnen zijn die tijdens de wintermaanden tijd hebben om nevenactiviteiten uit te voeren.
De cooperatie zou verantwoordelijk worden voor het beheren van de bomen langs wegen en sloten op het Eiland van Schalkwijk, wat het onderhouden, planten en herplanten van de bomen inhoudt. Door gebruik te maken van weg- en slootbermen, is er geen grondaankoop nodig om bomen te planten. Ook de onderhoudswerkzaamheden zijn beter uitvoerbaar indien bomen langs wegen worden geplaatst. Met dit concept kan gesproken worden van duurzame energie, omdat de CO2 die wordt geproduceerd bij de verbranding van het hout reeds is opgenomen tijdens de groei van de bomen. Met dit energieneutraal proces wordt het gebruik van conventionele energie verminderd.
Voor het verwezenlijken van een optimale biomassaoogst dienen populieren en wilgen op een onderlinge afstand van 8 meter te worden geplant en bij het bereiken van een boomleeftijd van 35 jaar te worden gekapt. In totaal zijn er circa 2200 bomen nodig voor een continue aanvoer van biomassa ten behoeve van 24 huishoudens. Een houtgestookte CV ketel wordt geïnstalleerd om huishoudens te voorzien van warmte.

Idee Eiland van Schalkwijk duurzame energieproducent van de regio (2010):
Energie uit biomassa kan naast bosbouw ook wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van andere organische materialen. Daartoe behoren hout, groente-, fruit- en tuinafval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde gewassen. De boeren hebben al aangegeven dat ze ervoor open staan om de afvalstromen op het eiland om te willen zetten in biogas. Ze stellen voor om de biomassa te gebruiken (mest, bermgras, snoeiafval) en biogas te leveren via transferium A27.
Dit rapport noemt daarnaast ook als praktisch toepasbare vormen van duurzame energieproduktie: warmtekrachtkoppeling (HRe-ketel, de ‘e’ staat voor de elektriciteit die gelijktijdig met de warmte wordt opgewekt, rendabel bij hoog aardgasverbruik), warmtepomp (rendabel voor nieuwbouwhuizen), windenergie en zonne-energie (kleinschalig voor particulieren en bedrijven of eventueel grootschalig met de gemeente als producent). Daarnaast zijn er ook andere voorstellen uitgewerkt voor oplossingen voor energieopslag: bijvoorbeeld energy membrane-underground pumped hydroelecctric storage. Deze energieopslagtechniek werkt door water in een membraan onder de grond te pompen met piekleveringen van duurzaam opgewekte energie. Technieken die volgens de HAS-studenten niet op het Eiland van Schalkwijk kunnen worden toegepast zijn: osmose, microwindturbines, geothermie, algen en watermolens. Voor argumentatie en verdere informatie verwijzen we naar de rapporten van de HAS-studenten.

Water

Idee Verbeteren afwateringssysteem (2008):
Op basis van een vraag van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben twee studenten van de Hogeschool HAS een projectidee uitgewerkt, een ontwerp voor een nieuw duurzaam afwateringssysteem voor Polder Bokhoven op het Eiland van Schalkwijk. Als er sprake is van extreme neerslag kan het huidige systeem het vele water niet verwerken, hierdoor zal er een deel van de polder Blokhoven onderlopen. Dit zorgt voor schade bij de boeren. Het HDSR wil dit voorkomen. De studenten hebben een nieuwe afwateringsgang ontworpen, die technisch haalbaar is en een ideale ligging zou hebben. Helaas bleek het geen duurzame oplossing gezien de extreem hoge kosten na analyse aan de hand van de Triple P-methode van Telos (People, Planet, Profit). De studenten bevelen aan om de huidige situatie te optimaliseren.