maandag, 02 maart 2015 11:08

Studenten helpen ondernemers bij ontwikkeling Eiland van Schalkwijk (4)

22 vierdejaars studenten van de opleiding Milieukunde van HAS Hogeschool hebben op 5 februari jl. een aantal creatieve duurzame plannen voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd aan de Gemeente Houten. Voor onshouten.nl aanleiding om in het kader van Duurzaamheid hieraan een serie artikelen te wijden: deel 4 Leefomgeving en Natuur.

Leefomgeving

Idee Streekprodukten op het Eiland van Schalkwijk (2014)
Het idee van EvS streekprodukten draagt zowel bij aan kunst en cultuur als aan sociale participatie om een aantal redenen: consumenten en producten van de streekproducten komen uit hetzelfde gebied, dit schept het een gevoel van samenhorigheid. Daarnaast is landbouw van oudsher de belangrijkste activiteit op het Eiland van Schalkwijk. Door dit te promoten wordt dit cultureel erfgoed gewaarborgd.
Ook wordt rekening gehouden met onder andere de bodem en natuur. In de duurzaamheids criteria worden namelijk normen opgesteld over meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en landbouwproductiemiddelen. Daarnaast zijn er ook eisen opgesteld in het belang voor het dierenwelzijn.

Een verbeterpunt, aldus de HAS-studenten, is de productiviteit van biologische landbouw. In tegenstelling tot gangbare landbouw wordt bij biologische landbouw de ruimte en dus productiviteit niet zo optimaal benut. Wel zetten lokale boeren zich beter op de markt aangezien de regionale economie wordt gestimuleerd met de productie van streekproducten. Daarnaast is de afstand die de producten afleggen gering doordat producten lokaal worden verkocht. De infrastructuur op het Eiland van Schalkwijk zelf is een aandachtspunt in verband met het werkverkeer (Telos). Afzetkanalen voor de streekprodukten zijn onder meer streekwinkels, boerderijwinkels, Streektransferium Linieland aan de A27 (Groene Poort met winkel, restaurant, recreatie). De vraag naar streekproducten groeit. Naarmate op grotere schaal wordt geproduceerd zal de produktiviteit worden verbeterd en kan de winst worden verhoogd.

Natuur

Idee Natuurlijk Blokhoven (2011)
Het Eiland van Schalkwijk staat bekend om zijn specifieke eigenschappen, dit zijn: open landschap, lintbebouwing en de Nieuwe Hollands Waterlinie die door het eiland loopt. Het open landschap wordt bedreigd door projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars hebben delen van de grond van het eiland opgekocht met als bedoeling daar te gaan bouwen. Het gemeentelijk beleid is om de specifieke eigenschappen van het eiland te behouden.

Polder Blokhoven bestaat voor een groot gedeelte uit weilanden en een klein gedeelte uit boomgaarden. De polder is een van de laagst gelegen komgebieden op het eiland. Polder Blokhoven is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vroeger werd Polder Blokhoven onder water gezet om als verdedigingslinie te functioneren.
Het open landschap in de polder trekt weidevogels aan. Er zijn op dit moment een aantal bijzondere vogelsoorten in de polder waargenomen. Een aantal van deze soorten staat op de Rode Lijst wat inhoudt dat die vogelsoorten in aantal achteruit gaan of zeldzaam zijn. Polder Blokhoven is dus belangrijk voor een aantal vogels zoals Slobeend, Gele kwikstaart, Goudplevier, Grutto, Kramsvogel, Tureluur, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Grote Zilverreiger, Roerdomp, die op de Rode lijst staan). Door de functie natuur en recreatie toe te kennen aan de polder en dit verder uit te bouwen kan ervoor worden gezorgd verstedelijking tegen te gaan.

Wanneer een permanente natuurplas wordt aangelegd, zal de natuurwaarde gestimuleerd worden. Door het uitgraven van deze plas zal het optredende kwelwater toenemen. Hierdoor zal de plas waarschijnlijk voorzien kunnen worden van kwelwater. Door in de polder een fluctuatie in waterpeil toe te staan kan er een drassig gebied om de plas heen ontstaan. In natte tijden zal de plas dus uitbreiden, dit geeft een beeld van hoe het er vroeger uitgezien zou hebben wanneer de polder onder water gezet werd.
De plas zal vooral worden gevoed met kwelwater, er zal minder tot geen rivierwater meer de polder ingelaten worden. Hierdoor zullen planten die kenmerkend zijn voor kwelwater toenemen. De flora krijgt meer ruimte in de polder maar er moet voorkomen worden dat er bomengroei plaats gaat vinden. De polder moet zijn open landschap behouden. Het open landschap en de toenemende flora maken de polder aantrekkelijk voor bepaalde bijzondere en nieuwe soorten fauna.