donderdag, 19 maart 2015 10:06

Studenten helpen ondernemers bij ontwikkeling Eiland van Schalkwijk (6)

22 vierdejaars studenten van de opleiding Milieukunde van HAS Hogeschool hebben op 5 februari jl. een aantal creatieve duurzame plannen voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd aan de Gemeente Houten. Voor onshouten.nl aanleiding om in het kader van Duurzaamheid hieraan een serie artikelen te wijden: deel 6 Recreatie (2).

Idee Uitbreiding streektransferium Linieland (2014):

Uit de gebiedsanalyse bleek dat het Eiland van Schalkwijk goede kansen biedt voor een recreatief initiatief. Met name de Nieuwe Hollandse Waterlinie die door het gebied loopt is voor recreanten zeer interessant. De aanwezigheid van deze Nieuwe Hollandse Waterlinie biedt bovendien goede kansen voor een educatief initiatief.

Met een combinatie van recreatie en educatie in het achterhoofd is gekeken op welke aspecten van het Eiland van Schalkwijk nog meer belicht zouden kunnen worden binnen dit initiatief. Er is toen besloten tot de ontwikkeling van een Science Center, aangevuld door een leslokaal dat ook gebruikt kan worden als vergaderruimte. Dit Science Center kan tevens als bezoekerscentrum fungeren. In het Science Center wordt op een interactieve manier voorlichting gegeven over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar ook over onder andere de ecologie en het ontstaan van het Eiland van Schalkwijk. Dit nieuw te bouwen gebouw zal worden gebouwd volgens de eisen die worden gesteld door het keurmerk Passief Bouwen om de milieu-impact zo klein mogelijk te maken. Bovendien is het door de geringe energievraag van een passief gebouw in combinatie met het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen mogelijk energie te laten leveren aan het net.

Het gebouw met vegetatiedak zal worden geplaatst naast het al in ontwikkeling (inmiddels gereed, redactie) zijnde transferium Linieland. Op het moment dat het bezoekerscentrum een uitbreiding is op het transferium is direct genoeg parkeerruimte beschikbaar en worden mensen gestimuleerd om de rest van het eiland te voet, per fiets of per kano te bezichtigen.

In het Science Center zal informatie gegeven worden over verschillende aspecten van het Eiland van Schalkwijk: duurzame energie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vegetatie, fauna, biodiversiteit, visualisatie van streekprodukten, ontstaan van het Eiland van Schalkwijk. De nadruk zal hierbij liggen op een interactief karakter. De bedoeling is dat het publiek veel zelf bezig is, waardoor het Science Center ook voor kinderen/jongeren interessant en leerzaam is. Het gebouw van het Science Center omvat idealiter een leslokaal / vergaderzaal, een expositieruimte voor lokale kunstenaars en een restaurant. Van daaruit kunnen ook interactieve rondleidingen met een gids georganiseerd worden.

Dit initiatief past binnen de huidige wet- en regelgeving, mits een aanpassing op het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. De Uitbreiding streektransferium Linieland past zeer goed binnen de people, planet, profit benadering, omdat binnen alle drie P’s sprake is van een positieve ontwikkeling. Daarnaast is het op basis van de huidige gegevens zeer waarschijnlijk dat exploitatie van de uitbreiding van het streektransferium Linieland rendabel zal zijn. De terugverdientijd wordt door de HAS-studenten geschat op ongeveer 5,5 jaar. Voor de realisatie van dit initiatief is het wel noodzakelijk om investeerders te betrekken bij het project. Er zijn al verschillende partijen, die interesse hebben getoond in een mogelijke samenwerking.

Idee Duurzaam ontwikkeld recreatieterrein Eiland van Schalkwijk (2014)

De projectgroep heeft opdracht gekregen om voor een van de boeren van EvS zijn boerderij en aanhangende landerijen om te vormen tot duurzaam ontwikkeld recreatieterrein De Schalk in samenwerking met diverse lokale partners en overheden. Dit idee past binnen het beoordelingskader van het Eiland van Schalkwijk en wordt aangevuld met rendabel te exploiteren kleinschalig hotel met restaurant, camping en zwemvijver. Het dient een eenheid te vormen met het open landelijke karakter. Daarbij gaat de voormalige boerderij fungeren als (bedrijfs)gebouw van het recreatieterrein en wordt er door middel van het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van energie een energieneutrale plek gecreëerd waar recreanten en toeristen kunnen genieten van rust en ruimte.

Het plan past ook binnen de structuurvisie van Houten en in het landschappelijke karakter van het Eiland van Schalkwijk. Het voldoet aan de gestelde eisen en zal geen (negatieve) invloed hebben op natuurmonumenten. Wel zijn diverse (voor)onderzoeken nodig om het gebied van landbouwgrond om te vormen naar een recreatieterrein. Als de aanbevolen conclusies uit de afzonderlijke onderzoekaspecten in acht worden genomen en rekening wordt gehouden met de opgegeven restricties en wettelijke eisen zal het project een toevoeging zijn voor het Eiland van Schalkwijk, aldus de HAS-studenten.

Dit is het laatste artikel van onshouten.nl over de projecten beschreven door de HAS-studenten van Den Bosch met creatieve duurzame plannen voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd aan de Gemeente Houten op 5 februari jl..