maandag, 15 juni 2015 15:45

Nieuwe regels verdeling sociale huurwoningen

Per 1 juli 2015 is een nieuwe huisvestingsverordening van kracht. Hierin staan de regels voor de verdeling van sociale huurwoningen (huurprijs tot € 710,68). Doel is de schaarse sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, op een heldere manier.

Houten werkt samen met 15 andere gemeenten in deze regio. Deze samenwerking heeft geleid tot een identieke verordening voor deze gemeenten.

Voor de meeste woningzoekenden verandert er niet veel. De verdeling blijft lopen via WoningNet. Ook worden de woningen nog steeds toegewezen op basis van inschrijfduur. Omdat er per gemeente sprake is van een andere woningvoorraad zou volledige uniformiteit tot ongewenste effecten leiden. Daarom heeft elke gemeente de mogelijkheid om eigen Beleidsregels op te stellen. Op die manier kan eigen beleid worden gevoerd om bijvoorbeeld doorstroming binnen de eigen gemeente van ouderen te bevorderen.

In de beleidsregels van Houten is ook aangegeven hoe de urgentiecommissie van Houten urgentieaanvragen toetst. Veel blijft daarbij hetzelfde. Een belangrijke regionaal afgesproken wijziging is echter dat in geval van relatiebeëindiging waarbij minderjarige kinderen in het spel zijn, niet altijd meer urgentie (absolute voorrang voor een sociale huurwoning) mogelijk is. In die situaties dat een van beide ex-partners over een zelfstandige woning kan blijven beschikken wordt geen urgentie meer verstrekt.

Deze aanscherping is nodig geacht vanwege de toenemende druk op de sociale huurwoningvoorraad en om ook het belang van ‘gewone’ woningzoekenden te beschermen. Meer informatie is beschikbaar op www.houten.nl.  Ook WoningNet zal publiceren over de wijzigingen.