maandag, 24 augustus 2015 07:58

Gemeente en fruittelers tekenen convenant driftreductie

Ondertekening Convenant Driftreductie Ondertekening Convenant Driftreductie

Wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten en voorzitters Simon Oostveen van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) afdeling Zuidoost Utrecht en Cornelis Uyttewaal van LTO-Noord afdeling Bunnik/Houten hebben het Convenant driftreductie ondertekend.

Dat gebeurde zaterdag jl. tijdens het Oogstfeest Kromme Rijnstreek 2015. Met de ondertekening geven de partijen aan dat zij zich samen gaan inzetten voor verbetering van het leefmilieu door de hinder van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

De ondertekening van het convenant vloeit voort uit het besluit van 2 juli 2015 waarin de gemeenteraad van Houten de nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening vaststelde. In de volksmond is dit beter bekend als het nieuwe spuitzonebeleid. De nota maakt een onderscheid tussen bestaande en nieuwe boomgaarden. Voor nieuwe boomgaarden is een aanlegvergunning nodig, als zij binnen 50 meter van een gevoelige functie, zoals een woning, liggen. Bestaande boomgaarden kunnen worden voortgezet. Voor een verbetering van bestaande situaties hebben de gemeente, NFO en LTO het convenant driftreductie opgesteld.

Pragmatisch
Het convenant biedt kansen voor verbetering van de situatie bij alle bestaande boomgaarden in Houten. Bij herinplant van een boomgaard zetten de partijen in op een driftreductie van 75%. Heldere communicatieafspraken tussen fruittelers en omwonenden zijn een belangrijk onderdeel van het convenant. Daarvoor gaan de fruittelers en de gemeente gezamenlijk een communicatieplan uitwerken. Met het convenant kiezen de partijen voor een pragmatische, kansrijke aanpak om de mogelijke gezondheidsrisico’s door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken.

Vervolg
Het convenant is aangegaan voor een periode van 5 jaar. Elk jaar zullen de ondertekenaars de voortgang evalueren en de gemeenteraad hierover informeren. Als daar aanleiding toe is, kan het convenant gewijzigd worden. Het blootstellingsonderzoek onder omwonenden van agrarische percelen in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zou zo’n aanleiding kunnen zijn. Die resultaten worden in 2019 verwacht.

Foto v.l.n.r.: Cornelis Uijttewaal (LTO-Noord), Herman Geerdes (Houten) en Simon Oostveen (NFO) ondertekenen het convenant voor driftreductie in de fruitsector.