maandag, 14 september 2015 16:55

Houten spant zich in voor opvang vluchtelingen

De gemeente Houten gaat zich inspannen om méér vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. ‘Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen’, aldus coördinerend wethouder Kees van Dalen. ‘Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we velen in de samenleving bij nodig.’

 Houten richt de aandacht vooral op de opvang en begeleiding van statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Vanuit het Rijk krijgen gemeenten jaarlijks opdracht om een aantal statushouders op te vangen. Dat zijn er in 2015 in Houten 83. Wie de media volgt, weet dat de vluchtelingenstroom de komende tijd flink toeneemt. Houten wil daarop tijdig zijn voorbereid.

De gemeente is daarom met diverse maatschappelijke organisaties in gesprek om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Het gaat daarbij om huisvesting, begeleiding en participatie in de samenleving.

Huisvesting

We gaan in eerste instantie op zoek naar woonruimte. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bestaande sociale huurwoningen, maar juist naar aanvullende en meer onconventionele vormen van huisvesting. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit de druk op de lokale sociale woningmarkt kan verlichten.

Begeleiding

Naast huisvesting is voldoende begeleiding nodig. Statushouders met een verblijfsvergunning worden wegwijs gemaakt door vrijwilligers. Die worden hierbij ondersteund door professionals van onder andere van Houten&co. Als er meer statushouders naar Houten komen, zal er ook meer begeleiding van professionals en vrijwilligers nodig zijn.

Participatie

Verder willen burgemeester en wethouders zich er hard voor maken dat statushouders participeren in de samenleving door te werken of door op een ander manier een bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Tenslotte blijft Houten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in gesprek over de vestiging van een asielzoekerscentrum.