zaterdag, 26 september 2015 11:39

Waar gaat het Rondetafelgesprek van 29 september over?

Vanaf 3 juli t/m 13 augustus 2014 heeft het ontwerp van het bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk ter inzage gelegen. In verband met de spuitzoneproblematiek is er vertraging gekomen in de termijn van vaststelling van dit bestemmingsplan.

Nu er meer duidelijkheid is omtrent de spuitzonering is het bestemmingsplan hierop aangepast en kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

Op het ontwerp zijn 84 zienswijzen ingediend. Een aantal van deze zienswijzen heeft tot aanpassingen geleid. De belangrijkste worden onderstaand toegelicht.

Initiatieven

In 4 zienswijzen is een ruimtelijke onderbouwing voor een initiatief aangeleverd: Trip 3 (villa Kakelkers, Uytewaal), Kaaidijk 11-13 (Sturkenboom), Overeind 41a (van Jaarsveld Tuinen), Waalseweg 76 (van der Worp). Normaliter kunnen deze niet meegenomen worden in een bestemmingsplan en wordt verzocht hier een aparte aanvraag voor omgevingsvergunning voor in te dienen. Als deze zienswijzen echter worden voorzien van goed onderbouwde ruimtelijke effecten (bijvoorbeeld aangetoond middels onderzoeken), dan kunnen deze worden meegenomen. In deze gevallen is dat het geval, daarnaast zijn er planschadeovereenkomsten getekend door de initiatiefnemers, waarmee eventuele financiële gevolgen voor de gemeente afgewend zijn.

Recreatieterrein bij Tull en 't Waal

Er zijn 47 ontvankelijke zienswijzen binnengekomen op de regeling voor evenementen op het recreatieterrein bij Tull en ’t Waal. De zienswijzen zijn vooral gericht tegen het toestaan van meer en grotere evenementen op de recreatieterreinen bij Tull en ’t Waal en Honswijkerplas. Hierbij worden verschillende aspecten benoemd, zoals verkeer, geluid en leefbaarheid. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft juist de wens om in het gebied nieuwe toeristisch-recreatieve functies toe te voegen en tegelijkertijd economische dragers tot ontwikkeling te brengen. De gemeente staat in beginsel positief tegenover het toevoegen van toeristisch/recreatieve functies. De gemeente wil echter, gezien de zienswijzen en de uiteenlopende belangen, extra tijd nemen om een integrale afweging te maken in relatie tot mogelijke toekomstige initiatieven. Dit zal moeten gebeuren binnen het traject dat het recreatieschap reeds is opgestart om het recreatieterrein en een aantal andere terreinen in de buurt recreatief aantrekkelijk te ontwikkelen.

Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.