donderdag, 10 december 2015 15:36

Aan de slag met verbeteracties uit 'Evaluatie Windpark Houten'

Eind november discussieerde de Houtense gemeenteraad uitgebreid over de resultaten van de ‘Evaluatie Windpark Houten’ van de Universiteit Utrecht. Uitkomst van de raadsdiscussie is dat het college van B&W aan de slag gaat met een aantal verbeteracties.

Dialoog

De gemeenteraad gaf met een aantal moties opdracht aan het college van B&W om de komende maanden werk te maken van:

  1.  Een heldere klachtenprocedure en een toezichtprotocol voor het windpark.
  2.  Het starten van een dialoog tussen omwonenden van het windpark, Eneco en de gemeente Houten.

De inzet van de dialoog is om tot een breed gedragen oplossing te komen voor de ervaren (geluids)overlast. Daarnaast moet het overleg bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen de betrokken partijen. Hoe het proces om tot die oplossing te komen eruitziet, wordt op dit moment onderzocht. Dat gebeurt door een onafhankelijke deskundige die nu verkennende gesprekken voert met de partijen.

Het college van B&W  informeert de gemeenteraad over drie maanden over de stand van zaken en de resultaten van dit gezamenlijke proces.