vrijdag, 22 januari 2016 11:59

Kinderraad op bezoek bij gemeenteraad

Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering was er een "verenigde vergadering" van de Kinderraad van Houten met de gemeenteraad. De kinderraad had thema's als pesten en vuurwerkveiligheid op de agenda gezet. Hierover hebben we bijna 3 kwartier met elkaar van gedachten gewisseld.

Leuk maar vooral ook belangrijk dat ook kinderen al op deze manier bezig zijn met dit soort thema's. Dat zij op deze manier in aanraking komen met de politiek is ook goed want daar moeten de toekomstige raadsleden vandaan komen.

Vervolgens de reguliere raadsvergadering met als onderwerpen "opnemen van statushouders in Houten" en het "Water en Rioleringsplan". Op de site heeft u al de statements van de VVD kunnen lezen van de Raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Wij hebben zeer nadrukkelijk aangegeven dat wij uiteraard vinden dat Houten aan haar verplichtingen, (lees: de taakstelling vanuit het Rijk) voor het opnemen van statushouders, moet voldoen maar niet meer. Wij onderkennen het risico van afnemend draagvlak voor het opnemen van statushouders als Houten vrijwillig meer statushouders op wil nemen. We moeten immers garant kunnen blijven staan voor huisvesting, werk, zorg en scholing voor iedereen, niet alleen voor statushouders.

Bij de bespreking van het Water- men Rioleringsplan hebben wij een lans gebroken voor het teruggeven aan de belastingbetaler van het voordeel van € 200.000 dat ontstaat door verschuiving van taken. Wij wilden dit nu al vastleggen en niet pas bij de bespreking van de perspectiefnota. Als VVD staan wij voor zo laag mogelijke lokale lasten en wij blijven ons hiervoor inzetten!