maandag, 20 juni 2016 17:55

Voortgang dialoog Windpark Houten

In het najaar van 2015 heeft een evaluatie plaats gevonden van Windpark Houten door de Universiteit Utrecht. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn de gemeente, Eneco en een vertegenwoordiging van de omwonenden met elkaar in gesprek gegaan om op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing voor de ervaren geluidsoverlast.

In dit bericht willen wij omwonenden en andere belangstellenden informeren over het proces tot nu toe en de vervolgstappen.

Mediation

Na een serie verkennende gesprekken in december, januari en februari tussen de gemeente, Eneco en een vertegenwoordiging van de omwonenden, hebben betrokken partijen op 20 februari 2016 een mediationovereenkomst met elkaar gesloten. Doel van de mediation is om het wederzijds vertrouwen te herstellen en om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Wij hebben geheimhouding en mediastilte afgesproken om geen extra druk op het kwetsbare proces te leggen. Omwonenden en Eneco hebben alle juridische procedures ingetrokken. Ook deze afspraak was erop gericht om een positief onderhandelingsklimaat voor oplossingen te creëren.

Inmiddels is het juni en hebben wij met elkaar een intensief proces achter de rug. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat partijen van ver moesten komen. De transitie van wantrouwen naar vertrouwen heeft veel tijd gekost. En met een constructief resultaat: de sfeer aan tafel is positief, er is begrip voor elkaars belangen en we communiceren met respect voor elkaar. Dit vertrouwensherstel is voor ons allemaal een belangrijke pijler om een duurzame relatie naar de toekomst te kunnen bouwen. De afgelopen maanden hebben wij daar het fundament voor gelegd.

Een eerste concrete actie is het gezamenlijk geluidsonderzoek naar de bron van een bromtoon. Er is geconstateerd dat de bron zich hoogstwaarschijnlijk in de windmolen bevindt. Het onderzoek richt zich er nu op om de exacte locatie vast te stellen, zodat er naar mogelijke oplossingen gezocht kan worden. Tijdens een meting is ook gebleken dat de bromtoon aanwezig was toen de windmolens stil stonden. Het onderzoek kan enkele maanden in beslag nemen. Zodra het onderzoek is afgerond delen we de uitkomst met de omwonenden.

Waar staan we nu en vervolg

De afspraak die we hebben gemaakt is dat alle partijen gezamenlijk de omgeving informeren. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst op 7 september zodat we daarna, samen met omwonenden die betrokken willen zijn, kunnen gaan werken aan opties. Die niet alleen meer nachtrust voor omwonenden opleveren, maar ook meer hernieuwbare energie. Wij stellen ons voor dat na die eerste bijeenkomst nog meer bijeenkomsten zullen volgen. Zo’n traject kost tijd.

Tijdens de zomer werken betrokken partijen aan het onderzoeken van oplossingsrichtingen, het geluidsonderzoek en het voorbereiden van de omwonendenbijeenkomst. Alle direct omwonenden krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.

Als er nieuws is te melden uit dit proces, kunt u dat namens alle gesprekspartners lezen via de projectwebsite over het windpark.

De gesprekpartners Dialoog Windpark Houten,

Gemeente Houten, college van burgemeester en wethouders, namens hen, wethouder Michiel van Liere
Eneco, directie, namens hen, de heer Frank Oomen
Bewoners, de heren Patrick van Buuren, Maurice Bakker en Henry Vermeulen