zaterdag, 03 september 2016 13:15

Waar gaan de Rondetafelgesprekken van 6 september over?

Op 6 september zijn er weer rondetafelgesprekken als voorbereiding op de aanstaande gemeenteraadsvergadering. Burgers en belangenbehartigers kunnen zo met de woordvoerders van de diverse fracties van gedachten wisselen over de onderwerpen in de aanstaande gemeenteraad.

Burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH)

In dit RTG wordt de Collegebrief besproken waarin wordt gereageerd op het initiatiefvoorstel van het Burgerinitiatief Basisinkomen Houten. Gezien de huidige ontwikkelingen ziet het College op dit moment geen reële mogelijkheid om zelfstandig in Houten een experiment op te zetten en uit te voeren zoals omschreven in het verzoek van BiBiH.

Op dit moment wordt samen met BiBiH onderzocht hoe aan het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het BiBiH verzoek praktische invulling gegeven kan worden.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Marcel Dagniaux. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Projectplan en verklaring van geen bedenking herontwikkeling Locatie Mozaiekschool Putterhaag

Het college wil op de plek van de oude Mozaïekschool aan de Putterhaag een woningbouwproject vooral voor ouderen realiseren, zoals is bepaald in de factsheet voor deze locatie in Programma Ruimte. In maart 2016 heeft het college uit vier plannen het plan van Inwonersinitiatief en Bolton (verder af te korten tot INWI) beoordeeld als beste plan. Met INWI is het plan uitgewerkt tot een projectplan voor besluitvorming in de raad. Het projectplan is opengesteld voor inspraakreacties. Er zijn 24 reacties binnen gekomen. Deze zijn in de bijgaande Antwoordnota samengevat en beantwoord. Veel reacties zijn positief. Op verzoek van het college en in overleg met een klankbordgroep vanuit de buurt en de ouderenbonden/gehandicaptenbelangen is het plan zo ver mogelijk aangepast aan de wens om het plan beter te doen passen in de Woonvisie. Er worden 2-4 woningen extra gebouwd. In de woningen wordt nu standaard een badkamer op de begane grond gebouwd. Verder zijn procesafspraken gemaakt ten aanzien van het omgaan met bomen, groen en speelvoorzieningen.

Het Projectplan bevat het beleid voor de locatie en een procesbeschrijving. De Actuele Bieding van INWI is onderdeel van het Projectplan. In het Projectplan is bepaald dat het volgende moet worden gerealiseerd:

  • de bouw van 21-23 woningen in laagbouw;
  • kopers bepalen mede de grootte van woningen en daarmee het aantal;
  • de koopprijzen liggen tussen € 225.000,- en € 350.000,-.
  • tenminste 75% van de woningen is aangepast voor ouderen en wordt aan hen verkocht;
  • 25% van de woningen wordt aanpasbaar voor ouderen gebouwd, maar kan worden toegewezen aan alle leeftijden,
  • de bouw van een gemeenschappelijke/buurtruimte met speeltuin.
  • een groene uitstraling

De reeds bestaande klankbordgroep blijft adviseren over de verdere uitwerking van plannen. De kopers bepalen met de projectontwikkelaar het bouwplan. Verder wordt een groep mensen gezocht, die de buurtruimte wil gaan beheren. Omdat het beleid voldoende concreet beschreven is, is een beslispunt toegevoegd dat alle plannen, die passen in het projectplan, worden aangewezen als categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenking is vereist. Het college kan daarmee voor vergunningsaanvragen t.b.v. dit plan afwijken van het bestemmingsplan. De verwachting is dat eerst kopers worden gezocht, begin 2017 de vergunningsaanvraag ter inzage wordt gelegd en dat de bouw start aan het einde van 2017. In 2018 kunnen de woningen gereed zijn.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Ruud Vis. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGDrU

Een paar maanden geleden heeft het college de raad een vergelijkbaar voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU voorgelegd. Op 15 december 2015 heeft de raad de gevraagde toestemming verleend. Dat is echter niet in alle 26 gemeenten zo gebeurd. Achtergrond van de nu voorliggende wijziging is dat drie gemeenteraden (Ronde Venen, Oudewater en Woerden) geen (ongeclausuleerde) toestemming hadden verleend voor de wijziging die vorig jaar aan de colleges is voorgelegd. Besluitvorming moet daarom opnieuw plaatsvinden. Met het nieuwe voorstel wordt zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan de bezwaren van de drie raden. Aanpassing op korte termijn is voornamelijk van belang om een coöperatie te kunnen vormen ten behoeve van administratieve werkzaamheden en het digitale dossier JGZ. De huidige partijen stoppen met deze werkzaamheden per 1 januari 2018. De reeds lopende aanbestedingsprocedure moet tijdig worden stopgezet, waarnaar deelname aan een coöperatie in gang kan worden gezet. Daarom moet de wijzi ging van de gemeenschappelijke regeling voor 1 oktober 2016 rond zijn.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Geert Renia, in de raadsvergadering zal VVD raadslid Yvonne van Dijk het woord voeren. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Aankoop en ontwikkeling Fort Honswijk

De gemeente Houten heeft het voornemen om Fort Honswijk aan te kopen. Hiermee wil de gemeente een mooie en passende toekomst voor dit rijksmonument en icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk maken. De gemeente heeft het plan om Fort Honswijk via het concept “te gast” in de komende 5 jaar op organische wijze te ontwikkelen. Bij dit gebruiksconcept hoort een tijdelijke exploitatie waarin markt en overheid als gelijkwaardige partners optrekken en investeren. Diverse, al dan niet tijdelijke functies en ondernemers, kunnen een plek krijgen. Gaandeweg wordt toegewerkt naar een definitieve invulling van het fortterrein met meerdere functies.

Het fort wordt aangekocht van het rijk voor een bedrag van €1. De risico’s van het eigenaarschap zijn goed in beeld gebracht en zijn overzienbaar. Bij overdracht ontvangt de gemeente een bedrag van €255.000 van het rijk om de aanwezige bodemverontreiniging te kunnen saneren. De gemeente ziet volop kansen om met een gemeentelijk startkapitaal van maximaal €500.000 de komende 5 jaar tot een dekkende exploitatie te komen. Vanuit de provincie Utrecht is €810.000 beschikbaar om het fort in 2017 bruikbaar, toegankelijk en beleefbaar te maken.

De gemeente verwacht de eerste ondernemers en de eerste bezoekers in 2017 op het fort te kunnen verwelkomen.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Robert Paling, in de raadsvergadering zal VVD raadslid Ruud Vis het woord voeren. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Vaststellen Beheersverordening Centrum

Het planologisch regime van de gemeente moet actueel blijven. Dit leidt tot een samenspel van beheersverordeningen en bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Houten Centrum is op 26 september 2006 vastgesteld en daarmee aan de 10- jaarlijkse herziening toe.

Een beheersverordening is een ruimtelijk plan en geldt binnen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als alternatief instrument voor een bestemmingsplan voor gebieden waar geen (grote) ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. Het besluitgebied van de beheersverordening Centrum komt vrijwel geheel overeen met het plangebied uit het geldende bestemmingsplan Houten Centrum, met uitzondering van drie locaties (Slinger-Oost , Slinger-West en de Fuik).

Het ontwerp van de beheersverordening heeft met ingang van donderdag 24 maart 2016 voor een periode van vier weken ter inzage gelegen. In die periode zijn geen reacties ingediend.

Ten behoeve van de vaststelling worden er op twee onderdelen van de verordening wel wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het eerdere ontwerp, het gaat om:

  • een aantal ondergeschikte wijzigingen in de archeologieregels (artikel 4 en 5);
  • het overnemen van de bestaande bouwrechten uit het bestemmingsplan Centrum voor het bouwen in de openbare ruimte (artikel 3.2.3).

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Ruud Vis Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.