zaterdag, 29 oktober 2016 13:00

Waar gaan de Rondetafelgesprekken van 1 november over?

Vangnetuitkering 2016

In 2015 is een nieuw verdeelmodel voor het macrobudget Participatiewet in werking getreden. Dit verdeelmodel beoogt tot een betere verdeling van middelen over gemeenten te komen; de verdeling wordt gebaseerd op de kans dat een bepaald type huishouden gegeven de omstandigheden in de bijstand terecht komt.

Het nieuwe verdeelmodel wordt gefaseerd ingevoerd, maar omdat toch wel verdeeleffecten verwacht worden is een zogeheten vangnetregeling vastgesteld. Om aanspraak te kunnen maken op de vangnetregeling moeten gemeenten aan voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat de gemeenteraad geïnformeerd moet worden (d.m.v. een analyse en (voorgenomen) maatregelen). De vangnetregeling 2016 komt vrijwel overeen met die van 2015, ook procedureel. WIL heeft een analyse gemaakt van het te verwachten tekort op het voorlopige budget en heeft in bijgaand memo aangegeven welke maatregelen genomen zijn of worden om dat tekort terug te dringen. De gemeenteraad dient voorgelicht te worden over en in te stemmen met de analyse en de maatregelen om (indien nodig) een beroep te kunnen doen opn de vangnetregeling.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Geert Renia in de raadsvergadering zal VVD raadslid Yvonne van Dijk het woord voeren. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Reparatiebesluit Bestemmingsplan 't Goy e.o.

Op 2 juli 2015 is het bestemmingsplan ’t Goy en omgeving door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan zijn vier beroepschriften en één verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Op 6 juli 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) tussenuitspraak gedaan en de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen (bestuurlijke lus). Met bijgaand besluit wordt het gebrek hersteld door bijlage 1 (kaart bestaande fruitboomgaarden) van de regels van het bestemmingsplan ’t Goy en omgeving aan te passen. Het bestemmingsplan is voor het overgrote deel in stand gebleven. Op het voorliggende vaststellingsbesluit is artikel 8.51d van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de ABRvS de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Robert Paling, in de raadsvergadering zal VVD raadslid Ruud Vis het woord voeren. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Tweede Bestuursrapportage 2016

De economische groei van de Nederlandse economie trekt verder aan en de werkloosheid laat een daling zien. Omdat de rijksuitgaven stijgen, heeft dit een positief effect op de algemene uitkering. De positieve effecten vanuit de mei- en septembercirculaire 2016 zijn verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2016. Over de structurele effecten wordt de raad door middel van een collegebrief ge ïnformeerd. Dit gebeurt voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2017.

Zoals bekend zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Voor de gemeente Houten is de taakstelling voor 2016: 124 (2015: 83). Voor elke geplaatste statushouder ontvangt de gemeente van het Rijk € 4.430. Vanuit de septembercirculaire 2016 ontvangt de gemeente hieromtrent een bedrag van € 182.000. Het effect van de instroom van de statushouders is ook zichtbaar bij de WIL, de uitgaven voor bijzondere bijstand zijn fors hoger (€ 251.000). Dekking van deze hogere kosten vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve “WWB-inkomensdeel”. Bij de jaarrekening 2015 heeft voor dit doel namelijk een storting in deze bestemmingsreserve plaatsgevonden.

De prognose van het begrotingssaldo 2016 is op basis van de 2e bestuursrapportage 2016 € 719.000 positief (1e bestuursrapportage 2016: € 36.000 negatief).

De prognose van het begrotingssaldo 2016 is inclusief een door de raad bij de begroting 2016 vastgestelde onttrekking aan de bestemmingsreserve economische crisis van € 1,45 miljoen. Deze onttrekking is conform het besluit van de raad om de jaarrekeningresultaten / begrotingssaldi 2013-2017 met elkaar te verrekenen via de bestemmingsreserve economische crisis.

De prognose van het begrotingssaldo 2016 is exclusief het financiële effect op de budgetten van het sociale domein. Dit is conform het besluit van de raad om ook in 2016 de voor- en nadelen op deze budgetten met elkaar te verrekenen via de bestemmingsreserve transities in samenhang. Het financieel effect van de 2e bestuursrapportage 2016 is € 755.000 positief.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Marcel Dagniaux het woord voeren. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Begroting 2017

De prognose is in lijn met de afspraken hierover in het collegeprogramma 2014-2018. In 2017 is er nog sprake van een incidenteel tekort. Vanaf 2018 is de begroting structureel sluitend. Het tekort in 2017 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve economische crisis. Hierdoor is de begroting 2017 incidenteel sluitend. Deze mani er van verwerken past binnen de besluitvorming door de raad hierover én de maatwerkafspraken met de toezichthouder (provincie Utrecht)

Belangrijk fundament onder deze meerjarenbegroting is het door de raad vastgestelde pakket voor de 3e fase ombuigingen van € 4,9 miljoen in 2018. De realisatie van deze ombuigingsagenda ligt goed op koers.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Marcel Dagniaux. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.