zondag, 06 november 2016 12:19

Rechter verbiedt Viveste koopgarantwoningen te verhuren

Deze week hebben bewoners van koopgarantwoningen gelijk gekregen van de rechter in het geding, dat ze tegen woningcorporatie Viveste hadden aangespannen. Viveste mag de woningen die ze hadden teruggekocht van vertrekkende bewoners voorlopig niet inzetten als sociale huurwoningen.

Of dit standpunt van de rechter stand houdt in de bodemprocedure, die nu gaat lopen, moeten we afwachten. 

Uiteraard is het niet aan ons om te treden in de beweegredenen van de rechter, maar we maken ons als PvdA wel zorgen over de uitkomst. In de door de voltallige gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2016-2025 wordt het ernstige tekort aan betaalbare woningen aangetoond, met name voor starters en ouderen. Via een ambitieus herstructureringsplan is het College gevraagd vaart te zetten.

Het College heeft die opdracht uitgezet bij Viveste en die is voortvarend te werk gegaan. Eén van de maatregelen was daarbij de geleidelijke omzetting van koopgarantwoningen naar sociale huurwoningen en daar heeft de rechter nu dus een streep door gezet. Koopgarantwoningen zijn ooit in de markt gebracht om via gunstige financieringsregelingen en startsubsidies starters de gelegenheid te geven een huis te kopen. Het waren dan wel geen huurwoningen, maar behoorden wel degelijke tot de sociale woningbouw. Als Viveste ze alsnog niet mag verhuren verdwijnen er dus woningen uit de sociale sector. En daarvan hadden we nu net geconstateerd dat we die sector hoogstnoodzakelijk moeten versterken.

De PvdA maakt zich ook zorgen over de argumentatie, dat de verhuur als sociale huurwoning de waarde van de andere woningen zou doen dalen. Dat betekent dat je veronderstelt dat bewoners van sociale huurwoningen het leefklimaat in een buurt negatief zouden beïnvloeden. Het zou te dol voor woorden zijn als die argumentatie gehonoreerd wordt. Dan staan we toe dat huurders van een sociale huur woning als een ander soort burger wordt weggezet. En zo blijven er maar weinig plekken over voor mensen, die zich geen dure koopwoning kunnen permitteren. Wij als PvdA zullen ons daartegen blijven verzetten. Binnenkort, wanneer de herbestemming van Den Oord/Wereldhuis aan de orde is, ziet het er naar uit dat de discussie opnieuw zal oplaaien. Nu al zie je dat het verzet tegen de daar te vestigen sociale huurwoningen groeit en ja hoor, ook het waardedalingsargument wordt al gehoord. Als ook deze locatie ten prooi dreigt te vallen aan de negatieve sentimenten rond sociale huurwoningen, dan gaan we er dwars voor liggen. Kom nou!