vrijdag, 11 november 2016 14:29

Woningbouw in Houten: de volgende stap is op locatie Wegwijzer/Den Oord

In maart 2016 heeft de Gemeenteraad de Woonvisie 2016-2025 vastgesteld waarin de opgave voor de bouw van 1.800 woningen binnen de bestaande contouren van Houten is opgenomen.

Een belangrijk deel van deze woningen moet gerealiseerd worden op locaties waar bestaande gebouwen worden afgebroken. Al geruime tijd is de basisschool De Wegwijzer vertrokken uit het schoolgebouw in de wijk De Oorden en staat de sporthal Den Oord leeg. Nu de economie aantrekt ziet het College mogelijkheden om een start te maken met de volgende nieuwbouwlocatie voor woningen.

Plannen voor de locatie Wegwijzer/Den Oord

Een eerste aanzet voor de kaders van de bouw is verwoord in de factsheet Wegwijzer/Den Oord. Nu de Gemeente besloten heeft een start te maken met dit project en de sloop van sporthal Den Oord spoedig zal starten, is het tijd om opnieuw met omwonenden in gesprek te gaan over de kaders die er gesteld zullen gaan worden. De gemeente volgt hierbij de uitnodigingsplanologie waarbij deze kaders zo ruim mogelijk worden aangeven en de projectontwikkelaar met een plan kan komen dat aansluit bij de kaders van de gemeente en de ideeën van de toekomstige bewoners en de omwonenden.

Inloopbijeenkomst in het Wereldhuis

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente en de bewonersgroep organiseerden afgelopen op 3 november een inloopbijeenkomst in het gebouw van de Wegwijzer, waarin nu tijdelijk het Wereldhuis is gevestigd. Zo’n 50 belangstellenden maakten enthousiast gebruik van deze gelegenheid. Ze verzamelden zich rond een maquette waarin diverse modellen van woningen geplaatst konden worden om zo een indruk te krijgen wat er voor opties zijn om 40-50 woningen in het plangebied te plaatsen. Borden waarop de kaders werden toegelicht waar de gemeente nu vanuit gaat, trokken veel aandacht. Naast onderlinge discussies werd er ook van gedachten gewisseld met de ruim vertegenwoordigde raads- en commissieleden.

De meeste omwonenden bleken goed geïnformeerd en al een duidelijke mening te hebben. Hoewel die mening zeker niet altijd eensluidend was. Het plan om woningen te bouwen voor gezinnen en senioren, waarvan de helft in de sociale huursector valt, stuitte op weinig bezwaren. Een van de omwonenden dacht er al aan dat hij dan te zijner tijd naar een appartement tegenover zijn huidige woning zou kunnen verhuizen. Het bouwen van een of meerder appartementen complexen ligt gevoelig, maar toch werd er in de maquette flink geschoven met de blokjes. Drie woonlagen was wel het maximum vond men; zeker niet hoger dan de sporthal. Andere punten waren de verkeersontsluiting, parkeergelegenheid, het wel of niet betrekken van het grasveldje, de afstand tot de huidige woningen en kans op ongewenste inkijk in woningen en tuinen.

Hoe gaat het nu verder?

De VVD ondersteund de aanpak van de gemeente waarbij vooraf een beperkt aantal duidelijke kaders wordt gesteld, zeker voor wat betreft het aantal te realiseren woningen. Ten slotte moeten er 1.800 woningen gebouwd worden tot 2025! De Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling gaat de schriftelijke inbreng (kaartjes en e-mails) van omwonenden bekijken en passende suggesties verwerken in het raadsvoorstel. Begin 2017 komt de wethouder met een voorstel naar de gemeenteraad wat moet resulteren in de start van de werkzaamheden in begin 2018.

Uiteraard zal de VVD het voorstel toetsen aan haar standpunt op het gebied van Wonen maar de weg die nu ingeslagen wordt geeft volgens de VVD uitzicht op een succesvol bouwproject.