dinsdag, 15 november 2016 09:00

Onderzoek naar sociale kracht in Houten

De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. 1.600 inwoners ontvangen een uitnodiging om aan de enquête hierover mee te doen. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare en veilige woonomgeving. Zij ziet erop toe dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Daarbij wordt wel steeds meer inzet en hulp verwacht van de inwoners zelf. Bijvoorbeeld bij de zorg voor elkaar of bij het onderhoud van de openbare ruimte.

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op haar taken, hoort de gemeente graag van inwoners hun ervaringen en meningen. Om die te peilen, wordt een enquête gehouden: de Monitor Sociale Kracht.

Heeft u voldoende oog voor de medebewoners in uw buurt? Dat is één van de vragen uit het onderzoek. En ook: vindt u dat de gemeente en uw buurtgenoten goed reageren op problemen in de buurt? Of: in hoeverre draagt u zelf bij of wilt u bijdragen aan het prettiger, veiliger en leefbaarder maken van uw woonomgeving?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om te bepalen of zij haar beleid moet aanpassen. Deelnemers aan de monitor maken kans op een cadeaubon. Zij kunnen de vragenlijst uiterlijk tot en met 12 december invullen.

Deelnemers ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Zij worden geselecteerd op basis van een steekproef uit de basisregistratie personen (voorheen de gemeentelijke basisadministratie / bevolkingsregister).