dinsdag, 29 november 2016 07:36

Tegenslag voor mediationtraject Windpark Veerwagenweg

De heer van Buuren, een van de deelnemers aan het mediationtraject, liet in een statement weten trots en teleurgesteld te zijn. Trots vanwege het feit dat er in het traject veel bereikt is.

Doel van het mediationtraject was en is herstel van vertrouwen tussen de omwonenden, gemeente en Eneco en het uitzicht op herstel van nachtrust. Voor de nachtrust wordt nu onderzoek gedaan om een technische aanpassing te doen aan de achterstand van de wieken (de zogenaamde uilenveren). Teleurgesteld is de heer van Buuren omdat een fundamenteel verschil van inzicht er toe heeft geleid dat een van de omwonenden als deelnemer aan het mediationtraject is opgestapt. Het gaat dan onder meer om het feit dat een meeropbrengst volgens de omwonenden niet geheel ten goede komen aan het omgevingsfonds voor verbeteringen. Dit fonds zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor meer isolatie.

De heer Oomen van Eneco zette uiteen dat een uitgangspunt van het mediationtraject wat hem betreft was dat er een win-win-win situatie zou moeten ontstaan: winst voor de omwonenden (nachtrust), winst voor de gemeente (meer duurzame energie, herstel van vertrouwen) en winst voor Eneco (meer opbrengst door meer duurzame energie). De uilenveren zorgen voor meer nachtrust, wat Eneco betreft kunnen de maatwerkvoorschriften op dat punt vervallen. Hiermee kan er meer geproduceerd worden, het voorstel is om de meeropbrengt van overdag in een omgevingsfonds te stoppen. Over wat meegerekend moet worden als meeropbrengst is onderwerp van discussie tussen Eneco en omwonenden.

De heer Nieuwenhuizen van bureau M+P lichtte toe dat er in de afgelopen periode weer metingen zijn gedaan ter controle van de maatwerkvoorschriften ten aanzien van geluid. Een van de constateringen was dat het nachtregime een bromtoon (160 Hz) tot gevolg heeft waar ook veel over geklaagd wordt. Dat het nu objectief is vastgesteld dat er een bromtoon is (daar was tot nu toe ook discussie over) is positief te noemen: er kan nu gericht gezocht worden naar een oplossing voor deze toon.

Wethouder van Liere sloot af met de mededeling dat er gestart gaat worden met het belevingsonderzoek (in dit geval de nulmeting) welke gedaan gaat worden ten aanzien van geluid In de omgeving van het windpark. Daarnaast schetste hij de agenda van de mediationpartners in de komende periode.

De VVD Fractie is blij dat de heer van Buuren aangaf dat het vertrouwen tussen de omwonenden en de gemeente is hersteld. Dat dit niet het geval is tussen omwonenden en Eneco baart echter wel zorgen voor de verdere afwikkeling van het mediationtraject. We blijven het traject op de voet volgen.