zaterdag, 07 januari 2017 16:24

Waar gaan de Rondetafelgesprekken van 10 januari over?

In dit rondetafelgesprek worden het Programma Sociale Kracht 2017-2020 en het Lokaal actieplan Houtense Werktafel 2017-2018 besproken.  


RTG Tijd  Locatie  Vorm  Onderwerp 

1

20:00

Raadzaal

Hoorzitting met belangstellenden onder leiding van een gespreksleider

Raadsvoorstel programma Sociale Kracht 2017-2020 

Lokaal actieplan Houtense Werktafel 2017-2018 (Meedoen naar Vermogen in Houten) 

1

21:15

Raadzaal

Raads- en commissieleden stellen vragen aan de wethouders (van Dalen en Rensen)

Raadsvoorstel programma Sociale Kracht 2017-2020 

Lokaal actieplan Houtense Werktafel 2017-2018 (Meedoen naar Vermogen in Houten)

In het rondetafelgesprek zullen de commissieleden indien van toepassing bijgepraat worden over regionale aangelegenheden en is er ook de gelegenheid tot het stellen van een rondvraag. 

Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Bovenstaande onderwerpen worden na de informatie vergarende fase in de RTG's op 24 januari in de raad besproken.

Samenvatting raadsvoorstel programma Sociale Kracht 2017-2020

Het Programma Sociale Kracht 2017-2020 is een vervolg op de sociale agenda 2012-2015.

Het geeft de stand van zaken binnen het sociaal domein weer en zet de koers voor de toekomst uit.

Het programma gaat over het sturen op verandering van houding & gedrag, werkwijzen en onderlinge relaties, vanuit de ambitie “Iedereen doet mee!”.

Binnen het programma wordt gestuurd op een aantal complexe inhoudelijke thema’s en randvoorwaarden. Voorgesteld wordt om de bestemmingsreserve transities in samenhang de komende jaren in te zetten als innovatie- en egalisatiereserve.

Samenvatting lokaal actieplan Houtense Werktafel 2017-2018 (Meedoen naar Vermogen in Houten)

In het Schetsontwerp Lekstroom Werkt 2020 werd geconstateerd dat er een grote en structurele mismatch is op de betaalde arbeidsmarkt, zeker aan de onderkant. Kern van het betoog was dat een paradigma verandering nodig is: "van focus op betaald werk, naar een focus op betaald én onbetaald werk. Een verandering van paradigma met positievere effecten voor individu, samenleving en economie. We willen dat onze inwoners naar vermogen en duurzaam zo actief mogelijk zijn, ongeacht de economische omstandigheden. Betaald werk blijft het hoogste goed, maar er is veel meer te doen: Werken als vrijwilliger, een stage volgen, iets verkopen of verhuren, mantelzorg, een probleem in je buurt oppakken: het is allemaal werk. Betaald en onbetaald werk realiseert de gemeente vanuit haar rol als werkgever, maar er zijn veel meer partijen nodig om die ambitie ‘meedoen naar vermogen’ te realiseren.

We streven ernaar dat er per 2018 een sterke netwerkalliantie (de Houtense Werktafel) van inwoners, ondernemers en andere partners (w.o. de gemeente) functioneert, zodat kwetsbare inwoners gemotiveerd en naar vermogen kunnen meedoen. Deze netwerkalliantie heeft met elkaar concrete ambities geformuleerd: We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt (met werkervaringsplekken en opleidingsmogelijkheden voor jongeren); we hebben een lokale ambitie met betrekking tot te realiseren garantiebanen geformuleerd; en mogelijk zelfs een lokale ambitie met betrekking tot beschut werkplekken.

De concrete ambities voor de komende twee jaar worden samen met partijen geformuleerd Op basis van dit lokale actieplan zal begin 2017 een consultatieronde gehouden worden, waarin twee vragen centraal staan:

  • Zijn er (onder inwonersgroepen, ondernemers en andere partners) mensen die deel willen nemen aan de Houtense Werktafel?
  • Is er draagvlak en draagkracht voor de voorgestelde aanpak, projecten en ideeën?

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadsleden Yvonne van Dijk en Marcel Dagniaux en commissielid Geert Renia. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.