vrijdag, 10 februari 2017 12:00

Agenda raadsvergadering 14 februari a.s.

De tweede raadsvergadering van het jaar heeft een volle agenda. Naast het benoemen van een nieuw commissielid wordt er gedebatteerd over de startnotitie voor nieuwbouw in Den Oord, het raadsvoorstel programma Sociale Kracht, het Lokaal actieplan Houtense Werktafel en de communicatie en participatie visie.

Voorafgaand aan de raadsvergadering zullen de raadsleden de leden van de kinderraad ontmoeten. Hierbij zal gesproken worden over verkeersveiligheid in Schalkwijk, vluchtelingenwerk en afvalscheiding op scholen.

Voor de nieuwbouw in Den Oord is in de afgelopen periode veel gecommuniceerd met omwonenden. In de directe omgeving bestaat de vrees dat de nieuwbouw te massaal wordt terwijl er in lijn met de woonvisie nog behoorlijk wat gebouwd moet worden om klaar te zijn voor de Houtense behoefte. Ook hier zal een goede afweging gemaakt moeten worden tussen het individuele of wijkbelang en het algemene belang. Ook is het van belang dat de uiteindelijke bouw voldoet aan de Houtense kwaliteit. Geen gemakkelijke opgave als alle afzonderlijke aspecten evenveel recht gedaan moeten worden.

Agenda punten

01.0. Opening

02.0. Vaststellen agenda

03.0. Benoeming nieuw commissielid

04.0. Raadsvoorstel nieuwbouw voormalig school Wegwijzer en voormalige sporthal Den Oord

05.0. Raadsvoorstel programma Sociale Kracht 2017-2020

06.0. Raadsvoorstel Lokaal actieplan Houtense Werktafel 2017-2018 (Meedoen naar Vermogen in Houten)

07.0. Raadsvoorstel visie communicatie en participatie 2017 - 2021

08.0. Heropening

09.0. Raadsvoorstel nieuwbouw voormalig school Wegwijzer en voormalige sporthal Den Oord

10.0. Raadsvoorstel programma Sociale Kracht 2017-2020

11.0. Raadsvoorstel Lokaal actieplan Houtense Werktafel 2017-2018 (Meedoen naar Vermogen in Houten)

12.0. Raadsvoorstel visie communicatie en participatie 2017 - 2021

13.0. Raadsvoorstel Aanleg 6e hockeyveld sportcomplex de Meerpaal

14.0. Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

15.0. Raadsvoorstel Kadernota 2018 Veiligheidsregio Utrecht

16.0. Raadsvoorstel ontwerp kadernota 2018 Regionaal Historisch Centrum (RHC)

17.0. Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging februari 2017

18.0. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 14-02-2017

19.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 24-01-2017

20.0. Vaststellen doorlopende lijst van 14-02-2017

21.0. Sluiting