dinsdag, 14 februari 2017 22:21

Op de bres voor betaalbare woningen

Op 14 februari 2017 is de Startnotitie Nieuwbouw De Wegwijzer/Den Oord in de gemeenteraad besproken. Een startnotitie is geen definitieve standpuntbepaling, al zou je dat aan de commotie van de afgelopen weken wel denken.

Een startnotitie aan het begin van een traject is relatief nieuw. Misschien is dat nieuwe ook de reden dat de discussie nu al zo hoog is opgelopen. De fractie van de PvdA vindt dat we met de startnotitie de richting van de ontwikkeling aangeven en dat over de uitwerking nog volop overleg en onderzoek mogelijk en nodig is.

De Woonvisie is het leidend kader voor de ontwikkeling van deze locatie. Dat ondersteunen wij als PvdA niet alleen van harte, maar ook dat is de opdracht van de voltallige Raad, die vorig jaar de Woonvisie unaniem heeft vastgesteld. In de Woonvisie wordt duidelijk aangegeven wat de problemen op onze woningmarkt zijn: er zijn te weinig betaalbare woningen; er is te weinig geschikt aanbod voor jongeren en ouderen en er is te weinig doorstroming.

Bij de locatie De Wegwijzer/Den Oord moeten we proberen een oplossing te leveren aan één of meer van deze problemen op onze woningmarkt. Het voorstel van het College is om de locatie te richten op woningen voor ouderen, waaronder ook een groot aandeel betaalbare woningen. De PvdA fractie is daar blij mee en ondersteunt dit uitgangspunten dan ook van harte. Nogal eens wordt vergeten dat het bouwen voor ouderen de langste verhuisketens oplevert en dus zal de ontwikkeling van ouderenwoningen op deze plek een belangrijke bijdrage leveren aan de doorstroming, zodat er ook weer gezinswoningen vrijkomen voor andere woningzoekenden. De behoefte aan ouderenwoningen is groot, de vergrijzing komt in grote vaart op ons af. Het kan toch niet zo zijn dat we in Houten onze ouderen de deur moeten wijzen, omdat we alleen maar voor dure gezinswoningen de handen op elkaar konden krijgen. De PvdA denkt daar niet alleen zo over, de gezamenlijke ouderenbonden, die die ouderen vertegenwoordigen, pleiten daar ook hartstochtelijk voor.

Wij pleiten er voor om het maximum aantal woningen te bouwen die de locatie kan dragen. Hoeveel de locatie kan dragen hangt af van een groot aantal factoren en daar moet nu juist het verdere ontwikkelingstraject over gaan. Onder die factoren zijn natuurlijk de fysieke mogelijkheden op de locatie, de parkeerdruk en groenvoorzieningen. Bij die verdere ontwikkeling hoort ook het overleg met betrokkenen, waaronder de buurt. Nog onvoldoende is besproken wat de buurt terug krijgt of nog kan krijgen voor het inschikken ten behoeve van een groep mede-Houtenaren, die nu nog nergens terecht kunnen.

En dan blijkt wel aan het einde van dat proces of de locatie minder dan 60 woningen of appartementen aan kan, wat heel jammer zou zijn. Maar misschien kunnen het er wel méér dan 70 worden en dat zouden we weer heel fijn vinden. Wij zullen het College bevragen of ze er echt alles aan gedaan hebben om het aantal zo hoog mogelijk te laten zijn. De PvdA heeft daarom samen met D66, VVD en CDA een amendement ingediend, waarin niet het aantal woningen centraal staan, maar de gezamenlijke inspanning om het aantal woningen zo hoog mogelijk te laten zijn. De angel van de aantallen woningen, waarop de discussie met belanghebbenden telkens stukliep, is er uitgehaald en vervangen door een beschrijving van onze ambitie en geeft ruimte om een échte verkenning te doen. Dit amendement werd ook door GroenLinks ondersteunt en viel ook in goede aarde bij het College.

Met het aannemen van de startnotitie is weer belangrijke stap gezet in het realiseren van betaalbare woningen in Houten.