zaterdag, 18 februari 2017 11:00

Waar gaan de Rondetafelgesprekken van 21 februari over?

Dinsdag 21 februari zijn er weer een Rondetafelgesprekken gepland. In dit artikel kunt u lezen waar deze over gaan. Dit artikel is overgenomen van de website van VVD Houten.

Ontwikkeling van acht geschakelde woningen aan de Koningin Julianastraat 18 te Houten

In de Visie Oude Dorp 2030 is opgenomen dat het wenselijk is om, gezien de ligging, schaal en aard van het bedrijf, Van den Berg Kunststoffen B.V. op termijn te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan Oude Dorp waren hiervoor nog geen concrete plannen en heeft het perceel voor een deel de bedrijfsbestemming behouden. Inmiddels heeft de ontwikkelaar een plan gemaakt voor de ontwikkeling van het perceel (bouwen van acht geschakelde woningen) en is met Van den Berg Kunststoffen B.V. ambtelijk overeenstemming bereikt over de verplaatsing van het kunststoffenbedrijf naar bedrijventerrein De Meerpaal.

Het plan heeft betrekking op het oprichten van acht geschakelde woningen. De woningen zijn levensloopbestendig en zijn met name geschikt voor de doelgroep senioren. In zes van de acht woningen bevindt zich het gehele woonprogramma op de begane grond. Tevens zullen de basisprincipes uit de WMO-voorschriften worden opgenomen in het programma. Deze zijn ook in de anterieure overeenkomst vastgelegd, zodat uitvoering geborgd is. Daarnaast is gezorgd voor twee parkeerplaatsen per woning op eigen terrein.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Robert Paling. In de raad zal VVD Raadslid Ruud Vis woordvoerder zijn. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Harmonisatie peuteropvang en kinderopvang

De peuteropvang in Houten moeten vanaf 2018 gaan voldoen aan de nieuwe landelijke eisen voor de sector. Dit betekent onder andere dat er geen vrijwilligers formatief op de groep mogen werken en de peuteropvang ook peuters moet kunnen opvangen via de toeslagregeling voor twee werkende ouders. Hierdoor gaat de bekostiging van de peuteropvang straks deels plaats vinden via een landelijke regeling, in plaats via een totale gemeentelijke financiële regeling (subsidie). Uit de ouderenquête van KMN Kind & Co. blijkt dat ongeveer 75% van de ouders gebruik kan maken van de landelijke regeling.

Door de professionalisering van de peuteropvang biedt dit de peuteropvang de mogelijkheid om straks op alle groepen met twee gekwalificeerde Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beroepskrachten te gaan werken. Dit zal de kwaliteit verhogen. Tevens kunnen alle groepen dezelfde openingstijden gaan krijgen die goed aansluiten bij de schooltijden van de basisscholen in de gemeente Houten. Als de gemeente Houten de peuteropvang onder de nieuwe wetgeving op eenzelfde manier wil laten aanbieden en de toegankelijkheid voor alle peuters wil realiseren, dan is adequate bekostiging noodzakelijk. Verwacht mag worden dat de gemeentelijke uitgave omlaag kan, waarbij tegelijkertijd het aanbod van kwalitatief hoogstaand kortdurende peuteropvang kan blijven voortbestaan.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Yvonne van Dijk, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Toekomst schoollocaties Houten Noordwest

In Houten Noordwest is er sprake van teruglopende leerlingenaantallen en leegstand van klaslokalen. Het is een proces dat al een aantal jaren gaande is en volgens de prognoses ook nog niet teneinde is. Dit heeft er in de afgelopen jaren toe geleid, dat in Houten Noord er al een vijftal locaties aan het onderwijs is onttrokken; de Regenboog, de Wegwijzer, het Mozaïek, de Bogerman en de Bengelbongerd. De vrijgekomen locaties worden (op middellange termijn) gebruikt als herontwikkelingslocatie voor woningbouw.

In de toekomst is er in Houten Noordwest voldoende potentie voor de best aan de onderwijslocaties van het openbaar, het protestants -christelijk en rooms-katholiek onderwijs. Voor het Montessorionderwijs dat in Houten nu nog gevestigd is op drie locaties, ligt voor de hand zich te concentreren op maximaal twee locaties. Er is aanleiding voor overleg met het bestuur van de Scholenstichting Fectio over renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw van de Familieschool. De huidige en geprognosticeerde leegstand biedt ook kansen voor (tijdelijk) medegebruik. De ontwikkelingen in het primair onderwijs in Houten Noordwest zijn een voorbode voor de ontwikkelingen in de andere kwadranten en voor het voortgezet onderwijs in Houten.
Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Yvonne van Dijk, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Kadernota 2018 GGDrU en Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De GGD regio Utrecht heeft de kadernota 2018 in concept gepresenteerd. Deze kadernota schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten en hun GGD op het gebied van publieke gezondheid, veranderende wetgeving en de gevolgen hiervan voor de begroting 2018. Daarnaast wordt er in de kadernota aandacht besteed aan het op orde krijgen van de basis van GGD regio Utrecht, hetgeen noodzakelijk is door de groei van de GGDrU van de afgelopen jaren.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de kadernota 2018 en geen zienswijze in te dienen. Een belangrijke ontwikkeling in de kadernota 2018 is de doorgaande lijn Jeugdgezondheidszorg en ontschotte en collectief gefinancierde jeugdgezondheidszorg. Per 1 januari 2015 is de regelgeving veranderd, waardoor de invulling van het basispakket Jeugdgezondheidszorg is gewijzigd. Daarnaast is per 1 januari 2015 er sprake van een inhoudelijk doorgaande jeugdgezondheidszorg 0-18.

Dit betekent dat de bestaande wijze van financieren en verantwoorden knelt, omdat de JGZ 0-4 en 4-18 afzonderlijke financierings- en verantwoordingsstromen kent. Met de onschotting en collectief financieren van de jeugdgezondheidszorg wordt tevens een verdeelsleutel voorgesteld op basis van het aantal kinderen in de leeftijd 0-18. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het ontschotten en collectief financieren van de taak jeugdgezondheidszorg en de daar bijbehorende verdeelsleutel van de kosten. Voorgesteld wordt om deze kosten die geleidelijk worden ingevoerd te dekken vanuit de begrotingsposten “Ouder-kindzorg” en “Wet Publieke Gezondheid”.
Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Yvonne van Dijk, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.