woensdag, 22 februari 2017 11:43

Minder geluid door ‘uilenveren’ en wegnemen bromtoon

Het plaatsen van ‘uilenveren’ en het wegnemen van de bromtoon zijn de meest optimale oplossingen om de ervaren geluidsoverlast van Windpark Houten te verminderen. Het voorstel om een test te doen met een aangepast draaiprogramma kan niet op brede steun rekenen onder direct omwonenden.

Dat bleek tijdens een bewonersbijeenkomst op 8 februari jl.

In het najaar van 2015 is Windpark Houten door de Universiteit Utrecht geëvalueerd. Hierna zijn exploitant Eneco, een aantal omwonenden uit de wijk De Polder en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan. Met het doel het onderlinge vertrouwen te herstellen en om tot oplossingen te komen voor de ervaren geluidsoverlast. Later is de overleggroep verbreed met een klankbordgroep om meer omwonenden te betrekken.

Oplossingen

Na intensief overleg presenteerden de gesprekspartners tijdens de laatste bewonersbijeenkomst op 8 februari jl. drie uitgewerkte oplossingsrichtingen, namelijk:

  1. Plaatsen van zogenoemde uilenveren op de wieken van de windmolens.
    Deze leveren naar verwachting een aanzienlijke geluidsreductie van 1-2 decibel op voor alle omwonenden;
  2. Het oplossen van de bromtoon in twee windturbines;
  3. Testen van een aangepast draaiprogramma.
    Van een aangepast draaiprogramma verwachtten de gesprekspartners een flinke vermindering van de ervaren geluidsoverlast van windpark Houten, vooral in de nacht. Tegelijk zouden de productie en de inkomsten van het windpark stijgen. Met dat geld zou een omgevingsfonds voor direct omwonenden worden opgericht.

De samenwerkingspartners streefden met deze drie maatregelen naar maximale geluidsreductie voor alle omwonenden van windpark Houten.

Brede steun

Tijdens de bewonersbijeenkomst werd duidelijk dat de eerste twee voorstellen op brede steun onder omwonenden kunnen rekenen. Dat geldt niet voor het derde voorstel, een test met een aangepast draaiprogramma waarbij de molens ’s nachts minder draaien en overdag meer. Daarover verschillende de meningen. Een deel van de omwonenden hoopt daarmee op een verdere geluidsvermindering. Terwijl een ander deel juist vreest voor meer hinder in zijn directe woonomgeving.
Daarop hebben de samenwerkingspartners voorgesteld om bij de test waarborgen in te bouwen op het gebied van transparantie, omkeerbaarheid en onafhankelijke toetsing. Dit kon de zorg bij een deel van de omwonenden niet wegnemen. Daarmee lijkt er geen draagvlak te zijn voor deze oplossingsrichting.

Verbetering

Het college van burgemeester en wethouders denkt dat hiermee voor alle direct betrokkenen het meest haalbare is bereikt. Het uitvoeren van de oplossingen voor de vermindering van het geluid ligt nu bij Eneco. Eneco gaat de uilenveren op de wieken plaatsen. Daarnaast is Eneco bezig om de bromtoon in de windmolens te verhelpen. Hoewel het college van b. en w. graag het aangepast draaiprogramma had getest, denkt zij met deze maatregelen een flinke verbetering te bereiken ten opzichte van de huidige situatie.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite over windpark Houten