dinsdag, 28 mei 2019 17:35

Houten wil 4.000 tot 5.000 woningen bouwen als antwoord op woningentekort

Wethouder Herman Geerdes licht deze plannen toe: De Ruimtelijke Koers legt het fundament voor toekomstig wonen in Houten. Houten en de omliggende regio zijn erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. De komende jaren zijn in Houten veel nieuwe woningen nodig.

Voor ouderen en gezinnen, maar ook voor jonge starters. In de hele regio is er een woningbehoefte van ruim 100.000 woningen tot 2040. De gemeente Houten wil antwoord geven op deze enorme woningvraag en wil 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen bouwen. Wat, hoe en waar we dat als gemeente kunnen en willen doen, werken we uit in een Ruimtelijke Koers voor Houten. De komst van zoveel woningen heeft gevolgen voor de leef- en woonomgeving van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente betrekt hen daarom intensief bij de Ruimtelijke Koers en de keuzes voor de toekomst van Houten.

Groot woningtekort in Houten en de regio  
Zowel in Houten als in de regio is een groot tekort aan woningen. Een woning is een basisbehoefte. Daarom heeft de gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voldoende woningen voor iedereen te bouwen. De gemeente Houten wil op de eerste plaats gaan bouwen voor de eigen bewoners. Daarnaast wil zij bijdragen aan een oplossing voor het regionale tekort aan woningen. In de totale regio is behoefte aan ruim 100.000 nieuwe woningen. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om in Houten 4.000 tot 5.000 woningen te bouwen tot 2040.

Woningbehoefte van jongeren, ouderen en gezinnen
Verscheidenheid in het woningaanbod bevordert de doorstroming, zodat er in de toekomst voldoende woonmogelijkheden voor iedereen zijn. Een tekort is er vooral aan woningen voor jongeren, ouderen en gezinnen met een laag - of middeninkomen. Het dagelijks leven van deze groepen is nogal verschillend, daardoor hebben zij ook andere
woonwensen. Voor ouderen is zorg en begeleiding in de directe omgeving belangrijk. Jongeren studeren of hebben een eerste baan en hierdoor niet zo’n hoog inkomen. Zij willen graag een goedkope starterswoning. Gezinnen met kinderen willen graag een tuin en een school in de buurt, ook als zij niet zo’n hoog inkomen hebben. Wat zijn de woonwensen van de verschillende groepen? Wat voor soort woningen moeten we bouwen?

Kansen voor Houten
Houten ligt centraal in de economisch sterke Utrechtse regio en is goed bereikbaar. Hierdoor is Houten aantrekkelijk voor woningzoekers. De komst van nieuwe woningen en inwoners biedt ook kansen. Deze kunnen dienen als motor voor werkgelegenheid en uitbreiding van voorzieningen. Maar ook voor verbetering van zorg en welzijn en verbetering van de mobiliteit; bijvoorbeeld meer en beter openbaar vervoer of uitbreiding van regionale fietsroutes. 

Gevolgen voor de leef- en woonomgeving
De toevoeging van 4.000 tot 5.000 woningen heeft flinke gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Ter vergelijking: op het moment heeft Houten ongeveer 20.000 woningen. De komst van de nieuwe woningen en hun bewoners betekent ook iets voor de Houtense samenleving en leefomgeving. Het aantal voorzieningen zal moeten meegroeien en de ruimtelijke inrichting van en rondom Houten zal veranderen. Wat is belangrijk voor Houtenaren om in de toekomst ook prettig in Houten te wonen? Dit gaat de gemeente Houten onderzoeken met het opstellen van de Ruimtelijke Koers.

Ruimtelijke Koers Houten
In de Ruimtelijke Koers Houten zal de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van Houten op hoofdlijnen beschrijven. Het is een globale uitwerking, dus niet heel gedetailleerd, dat gebeurt in een latere fase. Ook werken we toe naar een toekomstkaart. Hierop willen we, met vlekken en kleuren, aangeven in welke gebieden gebouwd kan worden en waar ruimte is voor groen en landschap. We bekijken daarbij op allerlei vlak of de plannen passen in de omgeving  en of ze in de toekomst realiseerbaar zijn. Natuurlijk betrekt Houten daar ook de Provincie Utrecht en de buurgemeenten bij.

Veel vragen en keuzes maken
De Ruimtelijke Koers moet de mogelijkheden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de kernen in de gemeente Houten in beeld  brengen en keuzes maken.  We moeten nog veel vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld, welke typen woningen gaan we bouwen? Wat zijn de gevolgen van meer inwoners en huizen voor voorzieningen, zorg, sport, mobiliteit, werk, economie, landschap en recreatie? En hoe kunnen we de komst van nieuwe woningen aangrijpen om flinke stappen te maken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering? Wat betekent dit voor de regio, de gemeente Houten en de potentiële ontwikkellocaties? In 2017 is dat onderzoek al gestart met een Stedenbouwkundige Verkenning. Daarbij hebben we in beeld gebracht wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn. De verkenning laat ook de mogelijkheden zien voor uitbreiding van woningbouw.

Samen de Ruimtelijke Koers ontwikkelen
De gemeente wil graag zo veel mogelijk Houtenaren betrekken bij de Ruimtelijke Koers. Daarom nodigt zij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over het karakter en de kwaliteiten van Houten. Hoe kunnen wij met extra woningbouw ervoor zorgen dat Houten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren. 

Denk en praat mee over de toekomst van Houten 
Iedereen die dat wil, kan meedoen. Kom bijvoorbeeld naar de startbijeenkomst op woensdagavond 12 juni 2019 en praat aan de hand van thema’s mee over de kwaliteiten van Houten. Doe mee aan de fietstochten door de mogelijke bouwgebieden op dinsdagavond 2 juli en donderdag 4 juli. Of neem deel aan het ontwerpatelier op zaterdagochtend 6 juli. Vanaf 3 juni vindt u meer informatie over het proces en de bijeenkomsten op www.houten.nl/ruimtelijkekoers. 

Ook online meedenken en meepraten (24/7)
U kunt ook online meedenken en meepraten over de thema’s van de Ruimtelijke Koers. Vanaf 3 juni kunnen inwoners hun mening geven en op elkaar reageren via ‘Volqsdialoog’.  De link naar ‘Volqsdialoog’ vindt u onder andere op onze website en onze social media. Alle inbreng (ook online) zal terug te vinden zijn in tussentijdse verslagen van het participatieproces. Ga voor meer informatie naar de website: www.houten.nl/ruimtelijkekoers of volg ons via de sociale media.

Participatiekalender Ruimtelijke Koers

28 mei   Start communicatie 
vanaf 3 juni  Online meedenken en meepraten via de digitale Volqsdialoog
wo 12 juni  19.30-22.00 uur Bijeenkomst over de kernkwaliteiten Houten 
di 2 en do 4 juli 19.30 – 22.00 uur Fietstochten in mogelijke bouwgebieden
zat 6 juli 10.00-12.30 uur Ontwerpatelier: vertalen kwaliteiten naar de deelgebieden
di 9 juli Werksessie raad: terugkoppelen resultaten tot dan toe en vooruitblikken naar vervolg
sept/okt Bijeenkomst vragen en dilemma’s + vervolg digitale Volqsdialoog
nov/dec Expositie/infocentrum  Volg de aankondigingen en terugkoppelingen via o.a.  Houten Actueel,  www.houten.nl /ruimtelijke koers en social media.