donderdag, 27 maart 2014 17:45

De gemeente Houten gaat nu ook voor oranje!

Woensdag 26 maart ontving VVD Houten antwoorden van het college op schriftelijke vragen over de afstelling van verkeerslichten op de Rondweg. Op de website van de VVD werd hierover het artikel VVD Houten gaat voor oranje! gepubliceerd.

VVD raadslid Eef Stiekema stelde dat onnodig wachten bij verkeerslichten zorgt voor ergernis bij automobilisten, voor onnodig brandstofverbruik en het is slecht voor de doorstroming. In de nachtelijke uren is dit laatste punt echter minder relevant maar zorgt het wel voor onveilige situaties omdat hierdoor rood licht wordt genegeerd met gevaarlijke situaties als gevolg.

In antwoord op eerdere schriftelijke vragen had het college geantwoord dat onderzocht zou worden of het haalbaar was om de verkeerslichten tussen 23:00 en 06:00 uur op knipperen te zetten. Op deze manier kan onnodig wachten vanuit allerlei richtingen worden voorkomen. Omdat de VVD fractie had geconstateerd dat verkeerslichten ’s nachts nog steeds niet op oranje knipperen had het schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

In het antwoord geeft het college aan dat het onderzoek is afgerond en dat er inderdaad een aantal verkeerslichten 'op knipperen' kunnen 's nachts. Het gaat om de verkeersregelinstallaties ter hoogte van De Slag, De Borch, De Camp en De Veste. Hier is de verkeerssituatie voor de verkeersdeelnemers goed te overzien en kunnen de kruisingen bij de nachtelijke lage intensiteiten net zo functioneren als de andere kruisingen met inprikkers zonder verkeersregelinstallatie. Helaas zal dit pas in het derde kwartaal ingaan. De reden hiervoor is dat het dan samenvalt met regulier onderhoud omdat de kosten voor de aanpassingen dan aanmerkelijk lager zijn. 

Het college geeft aan de verkeersregelinstallaties frequent te blijven monitoren en actie te ondernemen als er klachten worden ontvangen.

VVD Houten vindt bereikbaarheid en doorstroming op de Rondweg erg belangrijk en is blij dat het college maatregelen heeft genomen om dit naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de VVD te verbeteren. Natuurlijk is het jammer dat het in eerste instantie bij slechts vier kruispunten blijft, maar het begin is er. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Onderstaand kunt u de vragen (in oranje) en de volledige antwoorden eronder lezen.

1. Is dit onderzoek inmiddels afgerond?

Ja, dit onderzoek is afgerond.

2. Zo ja, wat zijn de conclusies van dit onderzoek?

Voor het plaatsen en verwijderen van verkeersregelinstallaties worden in Nederland in het algemeen een drietal criteria (Richtlijn CROW, de landelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer) gehanteerd:

  • het intensiteitscriterium
    De verkeersdrukte op een kruispunt is de belangrijkste reden voor het plaatsen van verkeersregelinstallaties. Als de intensiteiten dusdang hoog zijn dat een vlotte verkeersafhandeling niet (meer) mogelijk is, kunnen verkeersregelinstallaties uitkomst bieden.
  • het wachttijdcriterium
    De wachttijd voor fietsers en voetgangers of gemotoriseerd verkeer vanuit één of meer zijwegen kan een reden zijn voor het plaatsen van een verkeersregelinstallatie. Dit is aan de orde als het door verkeersdrukte lang duurt voor er een mogelijkheid is om bij een ongeregelde situatie een weg over te steken of op te rijden.
  • het verkeersveiligheidscriterium
    Naast redenen van verkeersafwikkeling, kunnen verkeersregelinstallaties ook worden geplaatst ter voorkoming van bepaalde typen verkeersongevallen, bijvoorbeeld als gevolg van het niet verlenen van voorrang. Dit criterium weegt veel minder zwaar dan de andere twee criteria omdat door vri's ook ongevallen ontstaan (bijvoorbeeld door roodlichtnegatie, kopstaartbotsingen). Als alleen dit criterium aanleiding is beter kan worden ingezet op een meer efficiëntere oplossing dan een vri.

Op basis van onderzoek naar de datagegevens van de nachtelijke verkeersbewegingen uit de verkeersregelinstallaties is geconcludeerd dat 's nachts op basis van deze criteria de kruising niet geregeld hoeft te worden met verkeerslichten. De intensiteiten zijn in de nachtelijke uren dusdanig laag dat het verantwoord is om tussen 23.00 en 06.00 uur enkele verkeersregelinstallaties op geel knipperen te zetten. Het gaat om de verkeersregelinstallaties ter hoogte van inprikkers: De Slag, De Borch, De Camp en De Veste. Hier is de verkeerssituatie voor de verkeersdeelnemers goed te overzien en kunnen de kruisingen bij de nachtelijke lage intensiteiten net zo functioneren als de andere kruisingen met inprikkers zonder vri.

Voor de grote kruisingen, zoals bijvoorbeeld De Staart / De Rede / Hoofdveste hebben wij niet voor nachtelijk knipperen gekozen omdat de kruispunten (conflictgebieden) groot zijn en minder goed te overzien.

3. Wanneer gaan de verkeerslichten alsnog ‘op oranje’ in de nachtelijke uren?

Dit wordt naar verwachting in het 3de kwartaal 2014. Aan het aanpassen van de instellingen van de verkeersregelinstallatie zijn kosten verbonden. Met het oog op de kosten is besloten om de aanpassingen aan de vier eerdergenoemde verkeersregelinstallaties mee te nemen bij de overig geplande werkzaamheden ter verbetering van de regionale doorstroming. Door het combineren van deze werkzaamheden zijn de kosten voor de aanpassingen geen €1.900 maar €250 per kruising. Een jaar na het instellen van geel knipperen tussen 23.00 en 06.00 uur zal een evaluatie plaatsvinden.

4. Wat zijn de conclusies naar aanleiding van de observatie van deze specifieke knelpunten?

Het algemene beeld van de observaties is dt het verkeer op de Rondweg goed doorstroomt. Buiten de bekende locaties, zoals kruisingen De Staart / De Rede en de Rondweg / Utrechtseweg, zijn er geen lange wachtrijen. Wanneer deze er wel zijn, dan zijn de wachtrijen in ieder geval binnen één cyclus weggewerkt. Roodlichtnegatie heeft zich tijdens de observaties niet voorgedaan.

De observaties zijn op dinsdag en donderdag utigevoerd, omdat dit verkeerskundig gezien de meest representatieve dagen zijn. Per observatie is op dinsdg en donderdag tijdens de spits in beide richtingen over de Rondweg, De Staart, De Rede en De Koppeling gereden. Tijdens de observatie is naast de doorstroming, ook gekeken naar de wachtrijlengte (ook vanuit de wijken) en roodlichtnegatie.

5. Welke acties zijn er genomen naar aanleiding van deze observatie?

De observaties geven geen aanleiding tot verdere acties. Wel blijven we de verkeersregelinstallaties frequent monitoren en ondernemen we actie als we klachten ontvangen.

Zo hebben wij pas nog de instellingen van de verkeersregelinstallatie De Staart/De Rede aangepast. Naar aanleiding van klachten over stagnatie op De Rede is de groentijd voor verkeer uit de ze richting verlengd. Eind 2015 / begin 2016 gaan wij een representatief onderzoek op de gehele Rondweg uitvoeren. Dit om de doorstroming te beoordelen na de dan gerealiseerde aansluiting op de N421

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/67403/