donderdag, 14 mei 2015 09:05

Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025: Houten geeft je de ruimte

Proeftuin Houten Proeftuin Houten foto: gemeente Houten

Op 13 mei jl. vond op het gemeentehuis de inwonersbijeenkomst plaats over “de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025”, de toekomstvisie waaraan vele (ruim 1200) Houtenaren op diverse bijeenkomsten hun bijdrage hebben geleverd.

Burgemeester Wouter de Jong presenteerde de toekomstvisie voor Houten. “Er is veel waardering voor Houten. Uitgangspunt van deze visie is dat het ook in de toekomst prettig moet zijn om in Houten te wonen, leven, werken en recreëren.”

De visie Proeftuin Houten schetst het beeld waar de Houtenaar in gelooft: duurzaam, innovatief en kleinschalig. Met oog voor elkaar en veel ruimte voor experiment en initiatief bij inwoners. Ook zorg en respect voor elkaar, met name tussen mensen met een verschillende achtergrond, worden belangrijk gevonden. Evenals een overheid die meedenkt, faciliteert en helpt als het echt nodig is. Tot slot realiseren we ons dat we onlosmakelijk onderdeel zijn van het stedelijk en landelijk gebied om Houten heen. Dat vraagt om samenwerking in de regio.

De visie schetst als kompas een heldere koers die ons de weg wijst. Deze koers wordt bepaald door vijf principes, die gezien moeten worden als ontwikkelprincipes, als denkrichting en ideaalbeeld:

1. We stellen de mens centraal:

Geen nieuwe groeitaken meer voor Houten, wel kleinschalige bouwlokaties. De buurt als menselijke maat en als ontmoetingsplek. Inwoners organiseren van alles zelf in buurt- en wijkcentra. Proeftuin Zorg voor elkaar (doel: betere zorg en beheersbare kosten).

2. We waarderen verschillen:

Mensen verschillen van elkaar en leren daardoor van elkaar. Door de eigen initiatieven is elke buurt anders, zijn de inwoners er trots op en helpen elkaar.

3. We zijn zuinig op onze omgeving:

Onze manier van leven is goed voor ons leefklimaat, voor onze gezondheid, voor de omringende natuur en voor de generaties na ons (ontwikkelingen als fiets- en e-bikewegen, duurzame materialen, delen van goederen en diensten). Proeftuin Circulaire stad (doel: verantwoorde productie en consumptie voor bedrijven en inwoners).

4. We bouwen voort op ons ruimtelijk DNA:

Groenzones, rondweg van Houten, centrumgebieden, de weidse buitengebieden, cultuurhistorische schatten (onder en boven de grond), het Rond als winkel- en cultuurcentrum. Proeftuin Duurzame mobiliteit (doel: Houten blijft fietsvriendelijk met nieuwe vormen van vervoer en een hoge OV-ontsluiting).

5. We zijn actief in de regio: dubbele oriëntatie in de regio:

     * Stedelijke oriëntatie: op regio Utrecht met gezamenlijke opgaven rond economie, mobiliteit, wonen, zorg en duurzaamheid, internationale top-regio;

      * Ruimtelijke oriëntatie: op het Kromme Rijngebied en de Lekstroom waarbij vraagstukken over natuur- en waterbeheer, recreatie, plattelandsontwikkeling en cultuurhistorie centraal staan. 
Houten heeft het voordeel van een centrale ligging en goede bereikbaarheid.Houten neemt ook in de regio haar verantwoordelijkheid als Proeftuin van de regio met de drie genoemde thematische proeftuinen: Proeftuin Zorg voor elkaar, Proeftuin Circulaire stad en Proeftuin Duurzame mobiliteit.

In Houten is het ontwikkelproces al in volle gang. Vele initiatieven worden al genomen door de inwoners. Twee voorbeelden daarvan werden gepresenteerd:

- Door Wout Schut als vertegenwoordiger van De Krachtfabriek (DKF) www.dekrachtfabriek.nu . DKF is voor werkwillenden en is een broedplaats voor iedereen die iets wil bijdragen en die zijn kennis en kunde wil inzetten met als doel  inkomen maar ook voldoening. Inspiratie, actie, bedding en verbinding vormen de basis-ingrediënten voor de samenwerking binnen DKF. Initiatieven ontstaan vanuit DKF zijn onder andere: de Sleutelclub, de Techniekfabriek, Mana’s Catering, Houten Centraal.

- Door Hendrik-Jaap Batenburg van de stichting Houten Kantelt als vertegenwoordiger van een groep (waaronder het redactieteam van www.onshouten.nl ) die aan de slag gaat met de opzet van het Digitaal Platform Houten met als doel verbindingen te leggen tussen inwoners van de gemeente Houten, vraag en aanbod samen te brengen, een platform te zijn voor alle inwonersinitiatieven en organisaties, voor en door de inwoners. In het najaar zal het Digitaal Platform Houten in de steigers staan en kan het verder worden uitgebouwd. 

Tijdens de bijeenkomst was er voldoende ruimte voor vragen. Deze gingen onder andere over toetsing van het gemeenteraadbesluit, meting van de resultaten van de Proeftuin, aantrekken van nieuwe en vernieuwende ondernemingen, demografische ontwikkelingen en de maatregelen die de gemeente daaromtrent neemt (bijv. woningbouw en zorg), doorvoering van minder regels (voorbeeld: APV is onlangs doorgelicht en aangepast).

Na de besluitvorming in de gemeenteraad, op 9 juni aanstaande, zal de visie verder worden uitgedragen naar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders uit de regio. Het is niet alleen de bedoeling om iedereen te informeren maar ook om mensen te  inspireren en in staat te stellen om ambassadeur van de visie te worden. Daarom verschijnt de visie in verschillende vormen en wordt  deze via diverse kanalen en media verspreid (bijvoorbeeld: website, you tube etc.). Voor de Proeftuinen worden startsymposia georganiseerd. Uiteraard zal de komende jaren, en steeds aanhakend bij de actualiteit, de visie voortdurend onder de aandacht worden gebracht en blijft er ruimte voor initiatieven van de inwoners. Ook zal het gemeentebeleid en de uitvoering voortdurend worden getoetst aan de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025.