woensdag, 12 december 2012 08:20

Kortere procedure omgevingsvergunning Houten

Om de procedure voor omgevingsvergunningen in Houten korter te maken, ontwerpt de gemeente beheersvorderingen. Dit is een document waarin vast ligt wat wel en niet kan binnen een bepaald gebied.

Verschil met een bestemmingsplan is de globalere opzet, waardoor een minder diepgravend onderzoek nodig is. Dit scheelt tijd en geld en hiermee voldoet Houten aan de landelijke richtlijnen.

Houten moet, net als alle gemeenten in Nederland, op 1 juli 2013 beschikken over digitale en actuele bestemmingsplannen. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan ook een beheersverordening worden vastgesteld, die een veel kortere procedure kent.

Houten gaat beheersverordeningen maken voor de woongebieden in Houten Noord en Zuid, Eiland van Schalkwijk en ’t Goy en omgeving. Hierdoor heeft de gemeente tijdig de beschikking over een actuele regeling volgens de Wro. Het maken van bestemmingsplannen is veel werk en kost veel tijd. Die tijd zit onder andere in de onderzoeksfase om de huidige situatie zo correct mogelijk te beschrijven in een bestemmingsplan. De Wet ruimtelijke ordening biedt ook de mogelijkheid voor een beheersverordening.

Een beheersverordening is met name geschikt voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. De beheersverordening legt het bestaande, legale, gebruik vast. De verordening heeft dezelfde werking als een bestemmingsplan: het is een toetsingskader voor bouwplannen, maar het is globaler van opzet. Onderzoek naar de daadwerkelijke situatie op een perceel vindt pas plaats bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als inwoners of bedrijven de bestemming van hun grond willen veranderen, blijft dat mogelijk via een ‘postzegelbestemmingsplan’ of uitgebreide omgevingsvergunning.

De gemeente Houten maakt een beheersverordening voor de bestaande woongebieden van Houten Noord en Zuid. Hier zijn weinig grote ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten. Veel bouwwerken in deze gebieden kunnen zonder omgevingsvergunning worden gebouwd (zie www. omgevingsloket. nl). Voor overige bouwwerken en gebruikswijzigingen worden algemene richtlijnen aangegeven in de beheersverordening. Het is dus niet zo dat in gebieden waarvoor een beheersverordening geldt helemaal niet meer gebouwd mag worden.

Er wordt ook een beheersverordening gemaakt voor ’t Goy en omgeving en het Eiland van Schalkwijk. Voor deze gebieden worden ook bestemmingsplannen voorbereid. Met name op het Eiland van Schalkwijk is ruimte voor nieuwe initiatieven. Deze ruimte moet het nieuwe bestemmingsplan bieden. Dit vergt echter gedegen onderzoek en dus tijd. Om toch te voldoen aan de wettelijke verplichting op 1 juli 2013 wordt er een beheersverordening voor dit gebied vastgesteld. Het bestemmingsplan vervangt de beheersverordening te zijner tijd. In de verordening wordt het huidige, legale, gebruik van percelen en gebouwen vastgelegd.

Informatie: mevrouw G. den Besten van de afdeling Ruimtelijk Beleid, via telefoonnummer 030 63 92 611.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/december/12/kortere_procedure_omgevingsvergunning_houten