dinsdag, 16 april 2019 21:18

College van B&W vraagt raad om verlenen medewerking vergunning Windpark

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Daarmee wordt de eerste formele stap gezet in de besluitvorming over het windpark om de omgevingsvergunning te verlenen.

Daarbij spreekt het college de intentie uit om een fonds in te stellen voor het gebied. Dit omdat B&W het belangrijk vinden om te kijken naar de verdeling van lusten en lasten.

Windpark Goyerbrug B.V. heeft in januari 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om vier windmolens te mogen plaatsen bij de Goyerbrug. Het windpark kan 67 GigaWattuur duurzame energie opwekken. Wethouder Hilde de Groot: ”Hiermee wordt een flinke stap gezet om het klimaatprobleem tegen te gaan. Daarbij vind ik het belangrijk dat de directe omgeving mee kan delen in de opbrengsten van het windpark.”

De omgevingsvergunningaanvraag Windpark Goyerbrug is getoetst aan en past binnen de wettelijk geldende regels voor een windpark en het ruimtelijke beleid van provincie en gemeente. Ook heeft het college gekeken naar het draagvlak voor dit initiatief. Een aanvraag kan op dit criterium juridisch niet geweigerd worden maar het college vindt het wel belangrijk. De gemeente heeft meerdere contactmomenten gehad met bewoners van Houten en de buurgemeenten en verschillende meningen gehoord over Windpark Goyerbrug. Het college begrijpt de zorgen die er leven. Persoonlijke belangen maar ook de algemene belangen en de compensatie- en participatiemogelijkheden voor omwonenden zijn meegewogen om de volgende stap in het proces van de vergunningsaanvraag te zetten.

Het college vindt het belangrijk om het gebied te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark. Daarom willen B&W een windfonds instellen. De aankomende tijd wordt dit fonds uitgewerkt. Hierbij betrekken we inwoners en andere belanghebbenden.
    
De gemeenteraad wordt nu om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen gevraagd zodat het college de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage kan leggen. Op 8 en 14 mei zijn er rondetafelgesprekken (RTG) over het raadsvoorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geeft, ligt de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage. Er kunnen dan zienswijzen ingediend worden. In de zomermaanden worden deze zienswijzen beoordeeld. Hierna wordt de raad gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug verleend worden.