woensdag, 18 februari 2015 10:29

Studenten helpen ondernemers bij ontwikkeling Eiland van Schalkwijk (2)

22 vierdejaars studenten van de opleiding Milieukunde van HAS Hogeschool hebben op 5 februari jl. een aantal creatieve duurzame plannen voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd. Voor onshouten.nl aanleiding om in het kader van Duurzaamheid hieraan een serie van artikelen te wijden: deel 2 Milieubeleidsplan Houten

De gemeente Houten wil op het gebied van klimaatbeleid koploper zijn en blijven. In het milieubeleidsplan van de gemeente Houten staat dat de gemeente in 2030 75% van de gemeentelijke energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet bestaan. In 2040 wil de gemeente Houten vervolgens volledig klimaat- en energieneutraal zijn. Door rijksbezuinigingen en kortingen op het gemeentelijke budget, is de gemeente Houten niet in staat om deze ruimtelijke ontwikkeling zelf te financieren.Ondernemers krijgen de mogelijkheid om duurzame en innovatieve initiatieven te nemen waarin de sociale en culturele aspecten, economische aspecten en ecologische aspecten met elkaar in evenwicht zijn. De gemeente Houten heeft in dit kader vooral een regisserende en faciliterende rol. De gemeente Houten kiest voor integrale gebiedsontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk.

De doelstelling van de HAS-projecten is met een ruimtelijke idee tot een oplossing te komen en een bijdrage te leveren aan de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk, waarbij rekening wordt gehouden met de drie aspecten, People, Planet & Profit.

People: Versterken leefbaarheid en beleefbaarheid voor bewoners en bezoekers. Vergroten van bekendheid van het eiland is een belangrijk doel. Het versterken van de cultuurhistorische, culturele en recreatieve waarden is hierbij belangrijk. De plattelandsidentiteit en het specifieke landschap moeten behouden blijven waarbij veel aandacht bestaat voor de lintstructuur. Sociale samenhang en participatie zijn belangrijk en educatieve kanten aan projecten dienen zoveel mogelijk benut te worden. Geautomatiseerd verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd in verband met duurzaamheid en gezondheidseffecten. Ook een duurzame agrarische sector is belangrijk in verband met deze effecten.

Planet: Het uitgangspunt is dat ecologische waarde behouden wordt en waar mogelijk versterkt moet worden. Hierbij geldt ook dat landschap en natuur behouden moeten worden. Hiervoor zijn mogelijk nieuwe manieren van beheer benodigd. Een klimaatbestendig watersysteem is nodig ter voorkoming van wateroverlast of -tekorten. Op het gebied van bodem wordt gestreefd naar bodemverbetering door duurzame landbouw. Ter ondersteuning van de doelstelling van een klimaat-neutrale gemeente is het mogelijk om delfstoffen te winnen. Denk aan bijvoorbeeld energiegewassen, productie van biogas en duurzame energie.

Profit: De gemeente wil de vestigingsvoorwaarden verbeteren en het gebruik van grondstoffen en energie verminderen, uit duurzaamheidsoogpunt maar ook in verband met kostenreductie. Kennisdeling speelt ook hier een rol zodat partijen samen tot innovatieve oplossingen kunnen komen. Daarnaast is het van belang dat het investeringsniveau vanuit het bedrijfsleven wordt verbeterd en er voldoende arbeidsplaatsen op het eiland aanwezig blijven.