zaterdag, 03 september 2016 22:10

PvdA wil nieuwe afweging bij oostelijke aansluiting Limesweg op A12.

De PvdA heeft bij monde van Willy Wagenmans in de commissie van Provinciale Staten aangedrongen op een nieuwe afweging van de oostelijke aansluiting van de Limesweg op de A12.

Aanleiding hiervoor was een memo van gedeputeerde Verbeek over de goedkeuring van Rijkswaterstaat (RWS) voor de aansluiting van de Limesweg op de A12 richting Arnhem (driekwart aansluiting). RWS eist wel dat provincie en gemeenten in de toekomst zorgen voor een volledige aansluiting. RWS zal niet in de kosten hiervan delen. Verder blijken de kosten van de aansluiting fors hoger dan aanvankelijk begroot, namelijk € 12.5 mln. i.p.v.€ 6,5 mln. o.a. door extra benodigde voorzieningen. Tenslotte komt er een fietstunnel ter vervanging van de huidige fietsbrug die ook nog € 5,5 mln. gaat kosten.

Vanwege de forse oplopende kosten van deze driekwart aansluiting heeft de PvdA de vraag gesteld of de eerder door o.a. Bunnik voorgestelde volledige aansluiting op de A12 via de parallelweg en de N229 niet opnieuw bij de afweging moet worden meegenomen. Deze was destijds afgewezen omdat ze te duur zou zijn. Nu RWS vasthoudt aan volledige aansluiting op de A12, is het de vraag of dit argument nog wel valide is. De PvdA wil een integrale afweging van de verschillende opties voor de aansluiting worden gemaakt, waarbij bijvoorbeeld ook de ontsluiting van fort Vechten en het autoluw maken van het buitengebied moeten worden betrokken.

Verder heeft de PvdA geopperd om de aanleg van een fietstunnel te combineren met een tunnel voor het verkeer uit oostelijke richting via de baan van Fectio. Omdat alleen verkeer uit één richting door de tunnel moet, zijn de meerkosten wellicht beperkt te houden. Gelet op de lengte van de tunnel, zou ook de sociale veiligheid ermee gebaat zijn als er tevens snelverkeer doorheen gaat. Verder lijkt het verstandig om nu werk met werk te maken en in één keer een goede oplossing te kiezen in plaats van opnieuw voor een deeloplossing te gaan.

In de commissie werd ook door o.a. D66, CDA, GL en CU aangedrongen op een integrale afweging van de maatregelen. Gedeputeerde Verbeek ging hierin mee en heeft toegezegd om – voordat een besluit wordt genomen over de bestuursovereenkomst begin oktober – met een memo te komen waarin alle aspecten en kosten rond de oostelijke aansluiting en de overige opgaven in het gebied zullen worden meegenomen. Dit memo zal worden afgestemd met de betrokken gemeenten en bewoners. Hopelijk leidt dit memo op korte termijn tot de nodige duidelijkheid en tot het juiste besluit in dit al lang slepende dossier.