maandag, 15 januari 2018 13:44

Houten en Eneco bereiden proef voor met alternatief draaiprogramma Windpark

Houten en Eneco bereiden proef voor met alternatief draaiprogramma Windpark © Ad Jekel

Gemeente Houten en Eneco willen dit jaar een proef doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Eneco stelt als voorwaarde dat hiervoor steun moet zijn bij de direct omwonenden.

De Universiteit Utrecht (UU) onderzoekt de komende weken in haar tweede belevingsonderzoek wat het effect is op de beleving van de geluidshinder in de nacht na het aanbrengen van dempers in één van de windmolens en uilenveren op de rotorbladen. Ook stelt zij de vraag aan omwonenden of een proef met een aangepast draaiprogramma gewenst is.

In juli 2017 vroeg de gemeenteraad via een motie aan het college van b. en w. om in overleg met Eneco een proef te doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Het doel van de proef is om na te gaan of de beleving van de geluidshinder voor direct omwonenden verder kan verminderen. Eneco heeft als voorwaarde gesteld dat er voor het uitvoeren van een proef steun moet zijn bij de direct omwonenden.

Uitgebreid onderzoek

De gemeente Houten en Eneco verwachten dat een alternatief draaiprogramma een gunstig effect heeft op de beleving van de nachtelijke geluidshinder. De uitkomst van de vraag in het belevingsonderzoek door de UU is voor Eneco doorslaggevend om wel of niet over te gaan tot een proef. Als hiervoor onvoldoende steun is onder direct omwonenden, wordt er geen proef met een alternatief draaiprogramma gestart.

Afgelopen maanden heeft het college samen met Eneco en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) uitgebreid onderzocht hoe een proef met een alternatief draaiprogramma technisch en juridisch eruit kan zien. Kortweg komt de proef erop neer dat de windmolens volgens een alternatief draaiprogramma gaan draaien:

• Overdag (6.00 uur - 20.00 uur) draaien de molens ook op momenten waarop het volgens de huidige maatwerkvoorschriften niet mag.
• ’s Nachts (20.00 uur - 6.00 uur) draaien de molens volgens een speciaal voor de nacht ontwikkeld programma om maximale geluidsreductie te bereiken.
• De regels voor slagschaduw blijven onveranderd; de windmolens stoppen met draaien als er sprake is van slagschaduw.

Het college van b. en w. heeft alle juridische mogelijkheden afgewogen om uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad. Voor een proef met een alternatief draaiprogramma neemt het college een tijdelijk gedoogbesluit om voor een vooraf vastgelegde periode af te kunnen wijken van de huidige maatwerkvoorschriften. Zo is de proef omkeerbaar, blijven de huidige maatwerkvoorschriften van kracht en blijft de juridische positie van omwonenden beschermd.

Planning

Naar verwachting heeft de universiteit begin maart haar onderzoeksrapport klaar. Daarna kan Eneco bepalen of er wel of geen steun is voor een proef met een alternatief draaiprogramma. Om de proef, bij voldoende steun, in maart te starten is de voorbereiding voor een gedoogbesluit nu alvast in gang gezet.

De proefperiode beslaat 3 maanden; maart, april en mei 2018. Hierna voert de UU een laatste belevingsonderzoek uit. Rond de zomer 2018 zijn alle rapportages compleet. Daarna kan er worden geconcludeerd in welke mate het alternatieve draaiprogramma tot een verbetering van de ervaren geluidshinder heeft geleid. Afhankelijk van mogelijke juridische procedures kan het proces langer gaan duren.

Meer informatie

Meer informatie over Windpark Houten vindt u op www.houten.nl/windpark. Hier staat ook de brief aan de gemeenteraad waarin het college van b. en w. uitgebreid in gaat op de mogelijkheden en afwegingen rondom een alternatief draaiprogramma.