maandag, 12 maart 2018 12:51

Proef met alternatief draaiprogramma Windpark Houten

Eneco is van plan om een proef van 3 maanden te doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat een meerderheid van de omwonenden vóór zo’n proef is. De gemeente wil deze proef mogelijk maken.

Drie oplossingen

In juli 2017 vroeg de gemeenteraad aan het college van b. en w. om in overleg met Eneco een proef te doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Het doel van de proef is om na te gaan of de beleving van de geluidshinder voor direct omwonenden verder kan verminderen. Dit als aanvulling op de eerder uitgevoerde oplossingen, zoals het aanbrengen van uilenveren en de bromtoondemper. Eneco stelde als voorwaarde dat er voor een proef steun moet zijn bij de direct omwonenden.

Steun voor proef

Onlangs deed de Universiteit Utrecht een belevingsonderzoek onder 862 huishoudens binnen een straal van 1000 meter rond het windpark. Ruim 33% reageerde. Een vraag ging over de steun voor een proef met een alternatief draaiprogramma. Uit de meting blijkt dat 49.3% van de omwonenden vóór de proef is. 21.5% is tegen en 29.2% weet het niet of heeft geen mening. De uitslag is ook uitgesplitst naar directe blootstelling aan het windpark (zonder één woning ertussen). Ook binnen deze groep is het aantal voorstanders voor de proef groter dan het aantal tegenstanders. Op basis van deze onderzoeksresultaten ziet Eneco voldoende steun om een proef met een alternatief draaiprogramma uit te gaan voeren.

Wat houdt de proef in?

De proef duurt drie maanden, van medio april tot en met medio juli 2018. Deze periode is nodig om een goed beeld te krijgen van de effecten van een alternatief draaiprogramma. De proef komt erop neer dat de windmolens in deze periode volgens een ander programma gaan draaien:

  • Overdag (6.00 uur - 20.00 uur) draaien de molens vaker dan nu het geval is.
  • ’s Nachts (20.00 uur - 6.00 uur) draaien de molens volgens een speciaal voor de nacht ontwikkeld programma om maximale geluidsvermindering te bereiken.
  • De regels voor slagschaduw blijven onveranderd; de windmolens stoppen met draaien als er slagschaduw is.

Om de proef te kunnen doen neemt het college van b. en w. een concept-gedoogbesluit zodat Eneco in deze periode kan afwijken van de huidige regels die gelden voor het Windpark (maatwerkvoorschriften). De proef wordt dan uitgevoerd binnen de landelijk geldende wet-en regelgeving (Activiteitenbesluit Milieubeheer). Direct na de proef draaien de molens weer volgens het huidige draaiprogramma.

Het concept-gedoogbesluit ligt van 13 maart t/m 25 maart a.s. ter inzage op het gemeentehuis en is ook te raadplegen via de projectwebsite Windpark Houten Op grond van het handhavingsbeleid heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Hoe verder?

Na de proef voert de Universiteit Utrecht een laatste belevingsonderzoek uit. Ook levert Eneco binnen één maand na de draaiproef een nieuw akoestisch onderzoek aan. Uit dit onderzoek moet blijken welk effect de getroffen maatregelen (uilenveren, bromtoondemper en draaiproef) op het geluidsniveau hebben gehad. Na de zomer 2018 zijn dan alle rapportages compleet. Daarna kan er worden geconcludeerd in welke mate het alternatieve draaiprogramma tot een vermindering van de (ervaren) geluidshinder heeft geleid. Dit kan aanleiding zijn om het huidige draaiprogramma van Windpark Houten permanent te wijzigen.

Informatie

Meer informatie over het windpark vindt u op de projectwebsite van Windpark Houten. Hier staan ook het rapport van de Universiteit Utrecht en het concept-gedoogbesluit.